Astăzi, Joi, 14 Septembrie, 2023 (†) Înălțarea Sntei Cruci (Post) Psalmul 98 5 Înălțați-L pe Domnul, Dum- nezeul nostru, și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este!1 1 Evident, Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul omului spre „a Se înăl- ța”. De altfel, expresia „a-L înălța pe Dumnezeu” înseamnă a-I înălța Psalmul 98 1 Domnul S’a împărățit: să se mânie popoarele2; El șade pe imne de laudă și preamărire; astfel „înălțându-L” pe Dumnezeu, omul își acordă sieși șansa de a se înălța. 2 Fer. Augustin observă că trei sunt psalmii care încep cu cuvintele: „Domnul S’a împărățit”: 92, 96 și 98, heruvimi: să tremure pămân- tul3. 1 Corinteni 1 18 Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar pen- tru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 19 Că scris este: Pierde-voi înțe- lepciunea înțelepților și deșteptă- ciunea celor deștepți o voi ascun- de. 20 Unde este înțeleptul? unde este cărturarul? unde este în- trebătorul acestui veac? Oare dar ceea ce urmează imediat e diferit, și nu fără o anumită noimă. În pri- mul caz: Domnul „întru podoabă S’a îmbrăcat”, ceea ce exprimă măreția Sa de creator al întregii lumi; în al doilea: „să se bucure pământul”, ceea ce înseamnă bucuria celor ce cred în El și-I urmează căile; în cazul de față: „să se mânie popoarele” exprimă starea de spirit a celor ce, la sfârșitul veacurilor, își vor vedea necredința și tăgada contrazise de evidența lui Iisus Hristos și a judecății pe care El urmează s’o facă. 3 Nu e vorba de un cutremur de pământ, ci de o tremurare a lui, adi- că de tot ceea ce e pământesc în noi și care nu poate vindecat dacă nu tremură. De îndată ce e tulburat și scuturat, își redobândește sănătatea (Fer. Ieronim). Tremurul înainte de vindecare ar ca efectele imediate și deseori neplăcute, tulburătoare, ale unui vaccin. n’a arătat Dumnezeu drept ne- bună înțelepciunea lumii aces- teia? 21 Că de vreme ce prin înțelep- ciune lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu întru’nțelepciu- nea lui Dumnezeu, atunci, pe cei ce cred a binevoit Dumne- zeu să-i mântuiască prin nebu- nia propovăduirii. 22 Și’n timp ce Iudeii cer semne și Elinii caută înțelepciune, 23 noi Îl propovăduim pe Hris- tos-Cel-Răstignit: pentru Iudei, piatră de poticnire; iar pentru păgâni, nebunie; 24 dar pentru cei chemați, și Iudei și Elini: Hristos-Puterea- lui-Dumnezeu-și-Înțelepciunea- lui-Dumnezeu. Ioan 19 6 Când L-au văzut atunci arhi- ereii și slujitorii, au strigat, zi- când: „Răstignește-l!, răstigneș- te-l!…”. Zisu-le-a Pilat: „Luați-l voi și răstigniți-l, că eu nici o vină nu găsesc în el”. 7 Iudeii i-au răspuns: „Noi le- ge avem, și după legea noastră trebuie să moară, pentru că s’a făcut pe sine u al lui Dumne- zeu”. 8 Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s’a temut. 9 Și din nou a intrat în pretoriu și i-a zis lui Iisus: „De unde ești Tu?…”.4 Dar Iisus nu i-a răspuns. 10 Atunci Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbești? Nu știi că pu- tere am să te eliberez și putere am să te răstignesc?” 11 Iisus a răspuns: „Asupra Mea n’ai avea nici o putere dacă nu ți-ar fost dat de sus. De ace- ea, cel care M’a dat în mâna ta, mai mare păcat are”. […] 13 Atunci Pilat, auzind cuvin- tele acestea, L-a dus pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecată, în locul numit Pardo- sit-cu-pietre, iar evreiește Gab- bata. 14 Și era Vinerea Paștilor, ca la al șaselea ceas5; și le-a zis Iu- deilor: „Iată, împăratul vostru!” 4 Întrebarea nu se referă la locul de naștere sau la domiciliul lui Iisus, ci la originea Acestuia. E rândul lui Pilat să intuiască misterul lui Iisus (tema centrală a Evangheliei după Ioan). 5 Asupra zilei de Vinerea Paștilor vezi nota de la Mc 15, 42. Cam pe la ceasul al șaselea, adică spre amiază, când din casele Evreilor se îndepăr- tau toate alimentele fermentate, spre a le face loc azimelor. 15 Atunci ei au strigat: „Ia-l!, ia-l!, răstignește-l!…”. Pilat le-a zis: „Pe împăratul vostru să-l răstignesc?” Arhiereii au răs- puns: „Nu avem împărat decât pe cezarul…”. 16 Atunci L-a dat pe mâna lor, ca să fie răstignit. Și L-au luat pe Iisus și L-au dus. 17 Și ducându-Și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă Al-Căpă- țânii, căruia pe evreiește i se zice Golgota, 18 unde L-au răstignit; și îm- preună cu El pe alți doi, de-o parte și de alta, iar la mijloc pe Iisus. 19 Iar Pilat a scris și titlu6 și l-a pus pe cruce. Și era scris: Iisus Nazarineanul, împăratul Iudeilor. 20 Deci mulți dintre Iudei au ci- tit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Și era scris în evre- iește, latinește și grecește. […] 25 Și lângă crucea lui Iisus stă- teau mama Sa și sora mamei Sale, Maria lui Cleopa, și Ma- ria Magdalena. 6 Inscripție pe o placă de lemn, cu numele condamnatului. Evident, placa nu a fost scrisă de însuși Pilat, ci din ordinul lui (ca și biciuirea din versetul 1 al acestui capitol). 26 Atunci Iisus, văzând pe ma- ma Sa și pe ucenicul pe care-l iubea stând alături, i-a zis ma- mei Sale: „Femeie7, iată, ul tău!” 27 Apoi i-a zis ucenicului: „Iată, mama ta!” Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine8. 28 După aceea, știind Iisus că de-acum toate s’au săvârșit, ca să se plinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete”. […] 30 Deci, când a luat oțetul, Iisus a zis: „Săvârșitu-s’a!…”. Și, ple- cându-Și capul, Și-a dat duhul. 31 Apoi Iudeii, indcă era vi- neri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce – că era ma- re ziua acelei sâmbete –, l-au rugat pe Pilat să le zdrobească uierele picioarelor9 și să-i ridi- ce. 7 Pentru această adresare vezi nota de la In 2, 4. 8 Dispoziție testamentară consem- nată de însuși Ioan, cel implicat direct în ea, de unde reiese limpede că Iisus era unicul u al Mariei și că aceasta, după moartea Lui, nu mai avea pe nimeni care s’o ocrotească. Dimensiunii liale i se adăuga cea duhovnicească, prin care Maria, „Eva cea nouă”, devine Maica tuturor cre- dincioșilor. 9 Mijloc prin care era grăbită moar- tea crucicaților agonici. 32 Deci au venit ostașii și au zdrobit uierele celui dintâi și pe ale celuilalt, care erau răs- tigniți împreună cu El. 33 Dar venind la Iisus, dacă au văzut că de-acum murise, nu I-au zdrobit uierele, 34 ci unul din ostași cu sulița coasta I-a împuns-o și îndată a ieșit sânge și apă10. 35 Și cel ce a văzut11 a mărturi- sit, și adevărată este mărturia lui; și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți.12 10 Procesul de separare a serului de plasma sangvină era o probă asupra decesului. Dincolo de aspectul zio- logic, Snții Părinți atestă dimensiu- nea spirituală a momentului: apa e simbolul Botezului prin Sfântul Duh, sângele e simbolul Euharistiei. În ritualul liturgic al Bisericii, ambele elemente fac parte din materia euha- ristică. 11 Evanghelistul Ioan însuși. 12 Sfânta Scriptură versiune dior- tosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania Tâlcuire În Postul Mare se scoate spre în- chinare cinstita cruce, spre a-i însueți pe cei care s-au oste- nit cu postirea să rabde până la capăt în nevoința pe care și-au luat-o asupră-le. Dar în septembrie de ce se face asta? Din întâmpla- re? La înțelepciunea proniatoa- re, Care toate bine le rânduieș- te, nimic nu este la întâmplare. Iată care e rostul acestei rându- ieli bisericești: în septembrie se culeg holdele, cel puțin la noi. Așadar, pentru ca unii dintre creștini să nu zică: „suete! Ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani: odihnește-te, mănân- că, bea, veselește-te!”, iar alții să nu cadă cu duhul din pricina sărăciei, este înfățișată tuturor crucea, pentru a aminti celor dintâi că reazemul bunăstării nu e avutul, ci purtarea lăuntri- că a crucii atunci când cele din afară, prin bunătatea lui Dum- nezeu, merg bine; iar celorlalți li se insuflă să-și dobândească întru răbdare suetele lor, în- suețindu-i prin încredințarea că de pe cruce vor merge de-a dreptul în rai. Ca atare, aceștia să rabde, așteptând să mear- gă pe drum bătut în împărăția Cerurilor, iar cei dintâi să gus- te cu frică din desfătările din afară, ca să nu-și îngrădească drumul către cer.13 13 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcu- iri din Sfânta Scriptură pentru eca- re zi din an.