Astăzi, Miercuri, 27 Sept., 2023 †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești Sf. Mc. Calistrat și Epiharia Filipeni 1 12 Dar vreau să știți, fraților, că cele petrecute cu mine1 s’au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, 13 că lanțurile mele pe care le port întru Hristos au ajuns cu- noscute întregului pretoriu2 și tuturor celorlalți; 14 și cei mai mulți dintre frați, încredințare având în Domnul prin lanțurile mele, cu mult mai mult îndrăznesc să grăiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. 15 Unii, e drept, Îl propovăduiesc pe Hristos prin invidie și prin ceartă, dar alții prin bunăvoin- 1 = Arestarea și detenția lui Pavel, ca și procesul care-l așteaptă. 2 = Garda pretoriană; garnizoana care asigura paza palatului imperial din Roma. Într’o capitală de pro- vincie (precum Cezareea sau Efesul), pretoriul era totalitatea curtenilor și ofițerilor din suita sau palatul guver- natorului. Pavel obișnuia să întrețină conversații cu ostașii care-l păzeau; prin aceștia el pătrundea, de fapt, până’n inima garnizoanei, în cercurile intime ale conducerii de stat. ță; 16 unii o fac din iubire, știind că eu stau aici pentru apărarea Evangheliei; 17 alții însă din invidie3 Îl ves- tesc pe Hristos, nu cu gânduri curate, ci socotind să-mi spo- rească necazul în lanțurile mele. 18 Dar ce-i cu asta? Nimic altce- va decât că’n tot chipul, e din fățărnicie, e’ntru adevăr, Hris- tos Se propovăduiește, și’ntru aceasta mă bucur. Și încă mă voi bucura, 19 indcă știu că aceasta îmi va mie spre mântuire, prin ru- găciunile voastre și cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, 20 potrivit cu așteptarea mea stăruitoare și cu nădejdea mea că’ntru nimic nu voi ruși- nat, ci că’ntru toată îndrăznirea, acum ca’ntotdeauna, Hristos va 3 Mai precis: din spirit de partiza- nat. Acești predicatori nu profesează o învățătură greșită, dar fac în jurul lui Pavel o agitație exagerată, inutilă și dăunătoare, uneori chiar cu intenția de a-i îngreuia situația. preamărit în trupul meu, e prin viață, e prin moarte; Luca 5 33 Iar ei I-au zis: „Ucenicii lui Ioan țin posturi dese și fac rugă- ciuni; tot așa și ai fariseilor; dar ai tăi mănâncă și beau”. 34 Iar Iisus le-a zis: „Puteți oare să-i faceți pe nuntași să posteas- că în timp ce mirele este cu ei? 35 Dar vor veni zile când mirele se va lua de la ei; atunci, în acele zile, vor posti”. 36 Le-a spus și o parabolă: „Ni- meni nu rupe petic dintr’o haină nouă și-l pune la haină veche; altfel, cea nouă se rupe, iar peticul luat din cea nouă nu se potrivește cu cea veche. 37 Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou va sparge burdufurile; și se varsă și vinul și se strică și burdufurile. 38 Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și împreună se vor păstra. 39 Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea de cel nou, că zice: Mai bun e cel vechi”.4 4 Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania Tâlcuire „Fiilor nunții nu li se cade să pos- tească atâta vre- me cât Mirele es- te cu ei”, a grăit Domnul și prin aceasta a legiuit că și în nevoințe ori- ce lucru își are locul și vremea lui. În lumea simțită, Domnul „a rânduit totul cu măsură, cu greutate și cu număr”; El vrea ca și în cele duhovnicești să fie totul cu cuviință și rânduială. Cuviința lăuntrică este alcătui- tă din îmbinarea ecărei virtuți cu toate dimpreună, sau în ar- monizarea virtuților astfel încât nici una să nu iasă în față fără rost, ci toate să e în armonie, ca vocile în cor. Cuviința din afară rânduiește ecărui lucru locul și vremea lui. Atunci când toate acestea se rânduiesc cum tre- buie, se întâmplă același lucru ca atunci când îmbraci un om frumos în haine alese. Virtutea e frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară, ind vrednică de iubit; și o face astfel gândirea crești- nească sănătoasă, la bătrânii cei duhovnicești - dreapta socotință dobândită din experiență, prin cercetarea vieților snților, în lumina cuvântului lui Dumne- zeu.5 5 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.