Astăzi, Vineri, 24 Mai, 2024 Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat (Dezlegare la pește) Faptele Apostolilor 8 40 Iar Filip s’a aat la Azot1 și, mergând, binevestea prin toate cetățile, până ce a sosit în Ceza- reea. Faptele Apostolilor 9 1 Iar Saul, încă suând amenința- re și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu 2 și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va aa acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, că merg pe Calea aceasta, să-i aducă legați la Ierusalim. 3 Și a fost că pe când mergea el și se apropia de Damasc, deoda- tă o lumină din cer a strălucit împrejurul lui.2 4 Și, căzând el la pământ, a auzit un glas, zicându-i: „Saule, Saule, de ce Mă prigonești?” 5 Iar el a zis: „Cine ești, Doam- 1 Localitate între Gaza și Ioppe. 2 Înțelesul complet este acela că lu- mina, foarte strălucitoare, l-a învăluit din toate părțile, în același timp încer- cuind-l și acoperindu-l. ne?” Și glasul i-a zis: „Eu sunt Iisus, Cel pe care tu Îl prigo- nești3. Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă4. 6 Și el, tremurând și înspăimântat ind, a zis: „Doamne, ce voiești Tu să fac?” Iar Domnul i-a zis: „Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci”. 7 Iar bărbații care mergeau cu el pe cale stăteau încremeniți, gla- sul auzindu-l, dar nevăzând pe nimeni. 8 Și Saul s’a ridicat de la pământ; dar, deși avea ochii deschiși, nu vedea nimic. Și luându-l de mâ- nă, l-au dus la Damasc. 9 Și trei zile a fost fără vedere; și n’a mâncat, nici n’a băut. 10 Și era în Damasc un ucenic cu numele Anania. Și Domnul i-a zis în vedenie: „Anania!” Iar el a zis: „Iată-mă, Doamne!” 11 Și Domnul a zis către el: 3 Prigonindu-i pe creștini, Saul Îl prigonea pe Însuși Iisus, Care Se iden- tică cu cei ce cred în El și-I urmează (cf. Mt 25, 40, 45). 4 Nu poți lupta împotriva lui Iisus fără să te rănești. Caz celebru în istorie: Iulian Apostatul. „Scoală-te și mergi pe ulița care se cheamă Ulița Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars, cu numele Saul; că, iată, se roagă, 12 și a văzut în vedenie pe un bărbat cu numele Anania intrând înlăuntru și punându-și mâinile peste el ca să-și recapete vede- rea”. 13 Și a răspuns Anania: „Doam- ne, despre bărbatul acesta de la mulți am auzit câte rele le-a fă- cut el snților5 Tăi în Ierusalim; 14 și aici are putere de la arhierei să-i lege pe toți cei ce cheamă numele Tău”. 15 Și i-a zis Domnul: „Du-te, pen- tru că acesta Îmi este Mie vas ales, ca numele să mi-L poarte înaintea neamurilor și a regilor și a ilor lui Israel; 16 căci Eu îi voi arăta câte trebuie el să pătimească pentru numele Meu”. 17 Și a mers Anania și a intrat în 5 Sub denumirea de „snți” erau de- semnați creștinii din Biserica primară. Împrumutat din Vechiul Testament (Iș 19, 6; Lv 11, 45; Nm 16, 3), termenul e des folosit în epistolele pauline și exprimă ideea de credință în Hristos, devotament în Dumnezeu, lepădarea păcatelor și curăție suetească. Mai târziu el a fost restrâns la categoria celor din elita creștină, așa cum îi cunoaștem din calendar. casă și, punându-și mâinile peste el, a zis: „Frate Saul, Domnul Iisus, Cel Care ți S’a arătat pe calea pe care veneai, m’a trimis ca să-ți recapeți vederea și să te umpli de Duh Sfânt”. 18 Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi; și-a recăpătat vederea și, sculându-se, a fost botezat.6 19 Și luând mâncare, s’a întărit. Și a stat cu ucenicii din Damasc câteva zile. Ioan 6 48 Eu sunt Pâinea vieții. 49 Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit; 50 aceasta este Pâinea care Se po- goară din cer, pentru ca tot cel ce mănâncă din Ea să nu moară. 51 Eu sunt Pâinea cea vie, Care S’a pogorât din cer. De va mânca cineva din Pâinea aceasta, viu va în veci. Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viața lumii este Trupul Meu”. 52 Deci se certau Iudeii între ei, zicând: „Cum poate acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm?…”. 53 Și le-a zis Iisus: „Adevăr, ade- văr vă spun: Dacă nu veți mânca 6 Convertirea și botezul lui Pavel, eveniment crucial pentru dezvoltarea creștinismului. Trupul Fiului Omului și nu veți bea Sângele Lui, nu veți avea viață întru voi. 54 Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua de apoi.7 Tâlcuire Sfântul Pavel apăra la început cu atâta râvnă rânduielile Vechiului Testa- ment pentru că era încredințat fă- ră fățărnicie că es- te voia neabătută a lui Dumnezeu ca aceste rânduieli să rămână nestrămutate. Râvna lui nu era îndreptată spre a sluji credința părintească, ci spre a sluji lui Dumnezeu. Acesta era duhul vieții sale: a se închina pe sine lui Dumnezeu și a-și îndrep- ta toate puterile spre cele plăcute Lui. Ca atare, pentru întoarcerea lui, sau pentru a-l face să țină partea nu Vechiului Legământ, ci Noului Legământ, a fost de ajuns să i se arate în chip simțit că de-acum Dumnezeu nu mai vrea Vechiul Testament, ci Noul Tes- tament, că toată bunăvoirea Lui 7 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- nia Și-a strămutat-o de la primul la cel de-al doilea. Acest lucru l-a săvârșit în el arătarea Domnului pe drumul Damascului. Atunci a devenit pentru el lucru limpede că râvna lui nu este îndreptată unde trebuie și că felul în ca- re se purta nu era plăcut lui Dumnezeu, ci era împotriva voii Lui. Văzând cum stau lucrurile de fapt și cu ajutorul harului dumnezeiesc, năzuințele lui s-au schimbat de îndată și a strigat: „Doamne, ce-mi poruncești să fac?”. Și din acea clipă, toată râvna și-a îndreptat-o spre ceea ce i s-a arătat și toată viața nu a uitat această întâmplare, ci, pomenind-o cu recunoștință, își îmboldea prin ea râvna de a lucra Domnului și Mântuitorului său fără a-și cruța puterile. Așa fac și așa trebuie să facă și toți cei ce se întorc cu adevărat spre Domnul.8 8 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.