Astăzi, Joi, 6 Octombrie, 2022 Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida Filipeni 3 1 Încolo, frații mei, bucurați- vă’ntru Domnul! Ca să vă scriu aceleași lucruri1, mie nu-mi este greu, iar vouă vă este întărire. 2 Păziți-vă de câini! Păziți-vă de lucrătorii cei răi! Păziți-vă de’m- prejurul tăierii2!, 3 pentru că noi suntem tăierea- ’mprejur, noi, cei ce’n duh Îi slu- jim lui Dumnezeu și ne lăudăm întru Hristos Iisus și nu ne bi- zuim pe trup3, 4 deși eu aș putea să mă bizui și pe trup. Dacă vreun altul soco- tește că se poate bizui pe trup, eu cu atât mai mult: 5 tăiat împrejur la opt zile; din neamul lui Israel; din seminția lui Veniamin; evreu din Evrei; după lege, fariseu; 1 După unii comentatori, posibilă aluzie la o epistolă care nu s’a păstrat. 2 Între acest termen (katatomé) și cel din versetul următor (peritomé) e un sarcastic joc de cuvinte prin care Pavel asociază circumcizia iudaică (mai pre- cis, pe cea a iudaizanților) cu automu- tilările corporale din ritualurile orgi- astice păgâne (vezi și Ga 5, 12 și nota). 3 = Nu punem preț pe circumcizie ca semn de apartenență la poporul lui Dumnezeu. 6 după râvnă, prigonitor al Bise- ricii; după dreptatea cea din lege, fără prihană. 7 Dar cele ce-mi erau mie câștig, pe acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. 8 Mai mult însă, eu pe toate le socotesc pagubă față de neprețu- itul preț al cunoașterii lui Hris- tos Iisus, Domnul meu, de dragul Căruia m’am lăsat păgubit de toate și le socotesc drept gunoaie pentru ca să-L câștig pe Hristos Luca 7 17 Și a ieșit cuvântul acesta des- pre El în toată Iudeea și în tot ți- nutul dimprejur. 18 Și despre toate acestea i-au dat de veste lui Ioan ucenicii lui. 19 Și chemând Ioan pe doi din ucenicii săi, i-a trimis la Domnul, zicând: „Tu ești Cel ce va să vină, sau pe altul să așteptăm?” 20 Și venind la El, bărbații I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a tri- mis la tine, zicând: Tu ești Cel ce va să vină, sau pe altul să aștep- tăm?” 21 Și în ceasul acela El pe mulți i-a vindecat de boli și de răni și de Astăzi, Joi, 6 Octombrie, 2022 Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida Filipeni 3 1 Încolo, frații mei, bucurați- vă’ntru Domnul! Ca să vă scriu aceleași lucruri1, mie nu-mi este greu, iar vouă vă este întărire. 2 Păziți-vă de câini! Păziți-vă de lucrătorii cei răi! Păziți-vă de’m- prejurul tăierii2!, 3 pentru că noi suntem tăierea- ’mprejur, noi, cei ce’n duh Îi slu- jim lui Dumnezeu și ne lăudăm întru Hristos Iisus și nu ne bi- zuim pe trup3, 4 deși eu aș putea să mă bizui și pe trup. Dacă vreun altul soco- tește că se poate bizui pe trup, eu cu atât mai mult: 5 tăiat împrejur la opt zile; din neamul lui Israel; din seminția lui Veniamin; evreu din Evrei; după lege, fariseu; 1După unii comentatori, posibilă aluzie la o epistolă care nu s’a păstrat. 2Între acest termen (katatomé) și cel din versetul următor (peritomé) e un sarcastic joc de cuvinte prin care Pavel asociază circumcizia iudaică (mai pre- cis, pe cea a iudaizanților) cu automu- tilările corporale din ritualurile orgi- astice păgâne (vezi și Ga 5, 12 și nota). 3= Nu punem preț pe circumcizie ca semn de apartenență la poporul lui Dumnezeu. 6 după râvnă, prigonitor al Bise- ricii; după dreptatea cea din lege, fără prihană. 7 Dar cele ce-mi erau mie câștig, pe acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. 8 Mai mult însă, eu pe toate le socotesc pagubă față de neprețu- itul preț al cunoașterii lui Hris- tos Iisus, Domnul meu, de dragul Căruia m’am lăsat păgubit de toate și le socotesc drept gunoaie pentru ca să-L câștig pe Hristos Luca 7 17 Și a ieșit cuvântul acesta des- pre El în toată Iudeea și în tot ți- nutul dimprejur. 18 Și despre toate acestea i-au dat de veste lui Ioan ucenicii lui. 19 Și chemând Ioan pe doi din ucenicii săi, i-a trimis la Domnul, zicând: „Tu ești Cel ce va să vină, sau pe altul să așteptăm?” 20 Și venind la El, bărbații I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a tri- mis la tine, zicând: Tu ești Cel ce va să vină, sau pe altul să aștep- tăm?” 21 Și în ceasul acela El pe mulți i-a vindecat de boli și de răni și de duhuri rele și multor orbi le-a dă- ruit vederea. 22 Și răspunzându-le, le-a zis: „Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan cele ce-ați văzut și-ați auzit: Or- bii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții în- vie și săracilor li se binevestește; 23 și fericit este acela care nu se va poticni întru Mine4”. 24 Iar după ce trimișii lui Ioan au plecat, El a început să le vorbeas- că mulțimilor despre Ioan: „Ce- ați ieșit să vedeți în pustie?: O trestie clătinată de vânt?… 25 Dar ce-ați ieșit să vedeți?: Om îmbrăcat în haine moi?… Iată, cei ce sunt în haine scumpe și pe- trec în desfătări sunt în casele re- gilor. 26 Dar ce-ați ieșit să vedeți?: Un profet?… Da, v’o spun Eu vouă, și mai mult decât un profet. 27 Acesta este cel despre care s’a scris: Iată, Eu îl trimit înaintea feței Tale pe îngerul Meu, care-Ți va pre- găti calea de dinaintea Ta. 28 V’o spun Eu vouă: Între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic întru împărăția lui Dumne- zeu este mai mare decât el5. 29 Și tot poporul auzind, și vame- 4 Vezi nota de la Mt 11, 6. 5 Vezi nota de la Mt 11, 11. șii, s’au încredințat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. 30 Dar fariseii și învățătorii de lege, nebotezându-se de către el, au lepădat voia lui Dumnezeu față de ei.6 Tâlcuire Sfântul Ioan înain- temergătorul își trimite ucenicii să-L întrebe pe Domnul: „Tu ești Cel Care trebu- ie să vină sau să așteptăm pe altul?”. Nu pentru sine a întrebat aceas- ta, fiindcă știa fără sminteală cine este Iisus Hristos, ci pentru ucenicii săi; iar ucenicii n-au că- utat răspunsul la această între- bare din dorința de a iscodi, ci din dorința nefățarnică de a afla adevărul. Unii ca aceștia nu au nevoie de vorbe multe; Domnul nici n-a zis altceva, decât a ară- tat lucrurile săvârșite de El chiar atunci. Faptele lui cele dumne- zeiești dădeau mărturie despre dumnezeirea Lui. Acest lucru era atât de limpede, încât cei ce veniseră cu întrebarea n-au stă- 6 Sfânta Scriptură versiune diortosi- tă după Septuaginta, redactată și ad- notată de Mitropolit Bartolomeu Vale- riu Anania duhuri rele și multor orbi le-a dă- ruit vederea. 22 Și răspunzându-le, le-a zis: „Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan cele ce-ați văzut și-ați auzit: Or- bii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții în- vie și săracilor li se binevestește; 23 și fericit este acela care nu se va poticni întru Mine4”. 24 Iar după ce trimișii lui Ioan au plecat, El a început să le vorbeas- că mulțimilor despre Ioan: „Ce- ați ieșit să vedeți în pustie?: O trestie clătinată de vânt?… 25 Dar ce-ați ieșit să vedeți?: Om îmbrăcat în haine moi?… Iată, cei ce sunt în haine scumpe și pe- trec în desfătări sunt în casele re- gilor. 26 Dar ce-ați ieșit să vedeți?: Un profet?… Da, v’o spun Eu vouă, și mai mult decât un profet. 27 Acesta este cel despre care s’a scris: Iată, Eu îl trimit înaintea feței Tale pe îngerul Meu, care-Ți va pre- găti calea de dinaintea Ta. 28 V’o spun Eu vouă: Între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic întru împărăția lui Dumne- zeu este mai mare decât el5. 29 Și tot poporul auzind, și vame- 4Vezi nota de la Mt 11, 6. 5Vezi nota de la Mt 11, 11. șii, s’au încredințat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. 30 Dar fariseii și învățătorii de lege, nebotezându-se de către el, au lepădat voia lui Dumnezeu față de ei.6 Tâlcuire Sfântul Ioan înain- temergătorul își trimite ucenicii să-L întrebe pe Domnul: „Tu ești Cel Care trebu- ie să vină sau să așteptăm pe altul?”. Nu pentru sine a întrebat aceas- ta, indcă știa fără sminteală cine este Iisus Hristos, ci pentru ucenicii săi; iar ucenicii n-au că- utat răspunsul la această între- bare din dorința de a iscodi, ci din dorința nefățarnică de a aa adevărul. Unii ca aceștia nu au nevoie de vorbe multe; Domnul nici n-a zis altceva, decât a ară- tat lucrurile săvârșite de El chiar atunci. Faptele lui cele dumne- zeiești dădeau mărturie despre dumnezeirea Lui. Acest lucru era atât de limpede, încât cei ce veniseră cu întrebarea n-au stă- 6Sfânta Scriptură versiune diortosi- tă după Septuaginta, redactată și ad- notată de Mitropolit Bartolomeu Vale- riu Anania ruit. Așa se întâmplă întotdea- una. Puterea lui Dumnezeu să- lășluiește în Biserică; cel ce cau- tă adevărul cu gând curat o sim- te îndată și se încredințează de adevăr. Această dovadă dobândi- tă prin încercări pune capăt tu- turor întrebărilor și odihnește cu desăvârșire mintea omului; iar pentru cel care nu vrea să creadă și, pierzându-și credința, începe să caute în Biserică nu temeiuri pentru a crede, ci îndreptățiri pentru necredința sa, nici o do- vadă nu i se pare îndestulătoare. El socotește necredința sa ca fi- ind întemeiată, chiar dacă teme- iurile ei sunt șubrede și nimicni- ce; dar dacă asta vrea inima lui, trece orice neajuns cu vederea.7 7 Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an. ruit. Așa se întâmplă întotdea- una. Puterea lui Dumnezeu să- lășluiește în Biserică; cel ce cau- tă adevărul cu gând curat o sim- te îndată și se încredințează de adevăr. Această dovadă dobândi- tă prin încercări pune capăt tu- turor întrebărilor și odihnește cu desăvârșire mintea omului; iar pentru cel care nu vrea să creadă și, pierzându-și credința, începe să caute în Biserică nu temeiuri pentru a crede, ci îndreptățiri pentru necredința sa, nici o do- vadă nu i se pare îndestulătoare. El socotește necredința sa ca - ind întemeiată, chiar dacă teme- iurile ei sunt șubrede și nimicni- ce; dar dacă asta vrea inima lui, trece orice neajuns cu vederea.7 7Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.