Astăzi, Vineri, 7 Octombrie, 2022 † Sf. Mari Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc Iulian preotul, Chesarie diaconul și Polihronie Filipeni 3 8 Mai mult însă, eu pe toate le socotesc pagubă față de neprețu- itul preț al cunoașterii lui Hris- tos Iisus, Domnul meu, de dragul Căruia m’am lăsat păgubit de toate și le socotesc drept gunoaie pentru ca să-L câștig pe Hristos 9 și să mă aflu întru El, având nu propria mea îndreptățire, cea din lege, ci pe aceea care este prin credința în Hristos, îndrep- tățirea cea de la Dumnezeu, înte- meiată pe credință, 10 ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia la patimi- le Lui; asemănându-mă cu moar- tea Lui, 11 să pot ajunge cumva la învie- rea cea din morți. 12 Nu că am și dobândit-o sau că de pe-acum am ajuns la desăvâr- șire; dar o urmăresc, că doar o voi dobândi, de vreme ce și eu dobân- dit am fost de Hristos Iisus. 13 Fraților, eu încă nu socotesc s’o fi dobândit, dar una fac: ui- tând cele ce sunt în urma mea și tinzând la cele dinainte, 14 alerg la țintă către răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. 15 Așadar, câți suntem desă- vârșiți, pe aceasta s’o gândim; și dacă gândiți ceva în alt fel, Dumnezeu v’o va descoperi și pe aceasta. 16 Dar de acolo de unde am ajuns, să urmăm același dreptar, să gândim la fel. 17 Fiți laolaltă următorii1 mei, fraților, și uitați-vă la aceia care se poartă așa cum aveți voi pildă de la noi. 18 Fiindcă mulți – despre care v’am vorbit adeseori, iar acum v’o spun chiar plângând – se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. 19 Sfârșitul lor este pieirea; dum- nezeul lor este pântecele; iar sla- va lor, întru rușinea lor; ei pe cele pământești le cugetă. Luca 7 31 Așadar, cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Și cu 1 Și aici, a urma = a imita. Astăzi, Vineri, 7 Octombrie, 2022 † Sf. Mari Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc Iulian preotul, Chesarie diaconul și Polihronie Filipeni 3 8 Mai mult însă, eu pe toate le socotesc pagubă față de neprețu- itul preț al cunoașterii lui Hris- tos Iisus, Domnul meu, de dragul Căruia m’am lăsat păgubit de toate și le socotesc drept gunoaie pentru ca să-L câștig pe Hristos 9 și să mă au întru El, având nu propria mea îndreptățire, cea din lege, ci pe aceea care este prin credința în Hristos, îndrep- tățirea cea de la Dumnezeu, înte- meiată pe credință, 10 ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia la patimi- le Lui; asemănându-mă cu moar- tea Lui, 11 să pot ajunge cumva la învie- rea cea din morți. 12 Nu că am și dobândit-o sau că de pe-acum am ajuns la desăvâr- șire; dar o urmăresc, că doar o voi dobândi, de vreme ce și eu dobân- dit am fost de Hristos Iisus. 13 Fraților, eu încă nu socotesc s’o dobândit, dar una fac: ui- tând cele ce sunt în urma mea și tinzând la cele dinainte, 14 alerg la țintă către răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. 15 Așadar, câți suntem desă- vârșiți, pe aceasta s’o gândim; și dacă gândiți ceva în alt fel, Dumnezeu v’o va descoperi și pe aceasta. 16 Dar de acolo de unde am ajuns, să urmăm același dreptar, să gândim la fel. 17 Fiți laolaltă următorii1 mei, fraților, și uitați-vă la aceia care se poartă așa cum aveți voi pildă de la noi. 18 Fiindcă mulți – despre care v’am vorbit adeseori, iar acum v’o spun chiar plângând – se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. 19 Sfârșitul lor este pieirea; dum- nezeul lor este pântecele; iar sla- va lor, întru rușinea lor; ei pe cele pământești le cugetă. Luca 7 31 Așadar, cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Și cu 1Și aici, a urma = a imita. cine sunt ei asemenea? 32 Sunt asemenea copiilor care șed în piață și strigă unii către al- ții zicând: Din fluier v’am cântat și n’ați jucat; de jale v’am cântat și n’ați plâns. 33 Că a venit Ioan Botezătorul nemâncând pâine și nici bând vin, și spuneți: Are demon! 34 A venit Fiul Omului mâncând și bând, și spuneți: Iată om mân- căcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și-al păcătoșilor!… 35 Dar înțelepciunea a fost găsită dreaptă de către toți fiii ei”.2 Tâlcuire „Cu cine voi ase- măna pe oamenii acestui neam”, adică pe necre- dincioși? Dacă Domnul pune această întrebare parcă nedumerit, nu se cuvine cu atât mai mult nouă să ne minunăm că este pe lume necredință? S-ar părea că e cu neputință să te împotrivești evi- denței; și totuși, unii fac astfel. Că satana se împotrivește - asta nu-i de mirare; i-o arată și nu- 2 Sfânta Scriptură versiune diortosi- tă după Septuaginta, redactată și ad- notată de Mitropolit Bartolomeu Vale- riu Anania mele: potrivnic al binelui și al adevărului; el vede limpede că Dumnezeu este, că îl va judeca și îl va osândi, că pedeapsa îi e deja pregătită, dar se împotrivește în continuare și nu cu alt țel decât răul și, prin urmare, spre mai marea sa pierzanie. Oare nu ace- lași duh al luptei împotriva lui Dumnezeu îi stăpânește pe ne- credincioși? Cel puțin după cu- noștințele pe care le avem des- pre suflet și lucrările lui, necre- dința este de neînțeles atunci când avem atâtea temeiuri vădi- te pentru a crede; la fel cum robia în care se află păcătosul față de păcat este de neînțeles, de vre- me ce el știe limpede că păcatul îl duce la pierzare. Și încă o con- tradicție! Numai necredincioșii și iubitorii de patimi tăgăduiesc existența satanei și a duhurilor necurate. Cei care ar trebui să îi susțină cu cea mai mare tărie se leapădă cu totul de ei. Oare nu cumva o fi de la demoni și știin- ța asta? Întunecații iubesc întu- nericul și îi învață pe oameni să spună că ei nu există și că în lu- mea spirituală totul se întâmplă de la sine, fără vicleniile și curse- le lor.3 3 Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an. cine sunt ei asemenea? 32 Sunt asemenea copiilor care șed în piață și strigă unii către al- ții zicând: Din uier v’am cântat și n’ați jucat; de jale v’am cântat și n’ați plâns. 33 Că a venit Ioan Botezătorul nemâncând pâine și nici bând vin, și spuneți: Are demon! 34 A venit Fiul Omului mâncând și bând, și spuneți: Iată om mân- căcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și-al păcătoșilor!… 35 Dar înțelepciunea a fost găsită dreaptă de către toți ii ei”.2 Tâlcuire „Cu cine voi ase- măna pe oamenii acestui neam”, adică pe necre- dincioși? Dacă Domnul pune această întrebare parcă nedumerit, nu se cuvine cu atât mai mult nouă să ne minunăm că este pe lume necredință? S-ar părea că e cu neputință să te împotrivești evi- denței; și totuși, unii fac astfel. Că satana se împotrivește - asta nu-i de mirare; i-o arată și nu- 2Sfânta Scriptură versiune diortosi- tă după Septuaginta, redactată și ad- notată de Mitropolit Bartolomeu Vale- riu Anania mele: potrivnic al binelui și al adevărului; el vede limpede că Dumnezeu este, că îl va judeca și îl va osândi, că pedeapsa îi e deja pregătită, dar se împotrivește în continuare și nu cu alt țel decât răul și, prin urmare, spre mai marea sa pierzanie. Oare nu ace- lași duh al luptei împotriva lui Dumnezeu îi stăpânește pe ne- credincioși? Cel puțin după cu- noștințele pe care le avem des- pre suet și lucrările lui, necre- dința este de neînțeles atunci când avem atâtea temeiuri vădi- te pentru a crede; la fel cum robia în care se află păcătosul față de păcat este de neînțeles, de vre- me ce el știe limpede că păcatul îl duce la pierzare. Și încă o con- tradicție! Numai necredincioșii și iubitorii de patimi tăgăduiesc existența satanei și a duhurilor necurate. Cei care ar trebui să îi susțină cu cea mai mare tărie se leapădă cu totul de ei. Oare nu cumva o de la demoni și știin- ța asta? Întunecații iubesc întu- nericul și îi învață pe oameni să spună că ei nu există și că în lu- mea spirituală totul se întâmplă de la sine, fără vicleniile și curse- le lor.3 3Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.