Astăzi, Marți, 24 Ianuarie, 2023 Sf. Cuv. Xenia din Roma Sf. Xenia din Petersburg  (Tedeum) Efeseni 2 19 Prin urmare, voi nu mai sun- teți străini, și nici venetici, ci sunteți concetățeni ai sfinților și casnici ai lui Dumnezeu, 20 zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra cea din ca- pul unghiului fiind Însuși Iisus Hristos, 21 întru Care toată zidirea, bi- ne’ncheiată laolaltă, crește spre a fi locaș sfânt întru Domnul; 22 întru El sunteți și voi zidiți împreună, spre a fi locaș al lui Dumnezeu întru Duhul. Efeseni 3 1 Pentru aceasta eu, Pavel, în- temnițatul lui Iisus Hristos pen- tru voi, păgânii1… 2 Dacă într’adevăr ați auzit de iconomia2 harului lui Dumnezeu 1 A se înțelege: creștinii proveniți dintre păgâni. Fraza e lăsată aici în suspensie, pentru intercalarea unui fragment explicativ, și reluată în ver- setul 14. 2 = Modalitatea (în care Dumnezeu Și-a pus în aplicare planul asupra lui Pavel). care mi-a fost dat mie pentru voi, 3 anume că prin descoperire mi s’a făcut cunoscută taina, așa cum pe scurt v’am scris mai sus3, 4 citind acolo, puteți cunoaște priceperea mea în taina lui Hris- tos, 5 care’n alte generații nu s’a fă- cut cunoscută fiilor oamenilor așa cum întru Duhul li s’a desco- perit acum sfinților Săi apostoli și profeților, 6 cum că păgânii sunt împreună- moștenitori și mădulare ale ace- luiași trup și împreună-părtași ai făgăduinței întru Hristos Ii- sus, prin Evanghelie, 7 căreia eu slujitor m’am făcut, potrivit cu darul harului lui Dumnezeu ce mi-a fost dat prin lucrarea puterii Sale. Marcu 11 11 Și a intrat Iisus în Ierusalim și în templu; și după ce S’a uitat la toate de jur-împrejur, 3 Vezi 1, 9-10. Astăzi, Marți, 24 Ianuarie, 2023 Sf. Cuv. Xenia din Roma Sf. Xenia din Petersburg  (Tedeum) Efeseni 2 19 Prin urmare, voi nu mai sun- teți străini, și nici venetici, ci sunteți concetățeni ai snților și casnici ai lui Dumnezeu, 20 zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra cea din ca- pul unghiului ind Însuși Iisus Hristos, 21 întru Care toată zidirea, bi- ne’ncheiată laolaltă, crește spre a locaș sfânt întru Domnul; 22 întru El sunteți și voi zidiți împreună, spre a locaș al lui Dumnezeu întru Duhul. Efeseni 3 1 Pentru aceasta eu, Pavel, în- temnițatul lui Iisus Hristos pen- tru voi, păgânii1 2 Dacă într’adevăr ați auzit de iconomia2 harului lui Dumnezeu 1A se înțelege: creștinii proveniți dintre păgâni. Fraza e lăsată aici în suspensie, pentru intercalarea unui fragment explicativ, și reluată în ver- setul 14. 2= Modalitatea (în care Dumnezeu Și-a pus în aplicare planul asupra lui Pavel). care mi-a fost dat mie pentru voi, 3 anume că prin descoperire mi s’a făcut cunoscută taina, așa cum pe scurt v’am scris mai sus3, 4 citind acolo, puteți cunoaște priceperea mea în taina lui Hris- tos, 5 care’n alte generații nu s’a fă- cut cunoscută ilor oamenilor așa cum întru Duhul li s’a desco- perit acum snților Săi apostoli și profeților, 6 cum că păgânii sunt împreună- moștenitori și mădulare ale ace- luiași trup și împreună-părtași ai făgăduinței întru Hristos Ii- sus, prin Evanghelie, 7 căreia eu slujitor m’am făcut, potrivit cu darul harului lui Dumnezeu ce mi-a fost dat prin lucrarea puterii Sale. Marcu 11 11 Și a intrat Iisus în Ierusalim și în templu; și după ce S’a uitat la toate de jur-împrejur, 3Vezi 1, 9-10. fiind vremea spre seară a ieșit spre Betania împreună cu cei doisprezece. 12 Și a doua zi, pe când ieșeau din Betania, El a flămânzit. 13 Și văzând de departe un smo- chin care avea frunze, S’a dus acolo să vadă dacă va găsi ceva în el; și ajungând la smochin, n’a găsit nimic decât frunze; că încă nu era vremea smochinelor. 14 Și vorbindu-i, i-a zis: „De- acum înainte, roadă din tine ni- meni în veac să nu mănânce!” Iar ucenicii Săi auzeau. 15 Și au venit în Ierusalim. Și intrând în templu, a început să-i dea afară pe cei ce vindeau și pe cei ce cumpărau în templu, iar mesele schimbătorilor de bani și scaunele neguțătorilor de po- rumbei le-a răsturnat. 16 Și nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun vas prin tem- plu4. 17 Și-i învăța și le spunea: „Oare nu este scris: Casa Mea, casă de rugăciune se va chema pentru toate neamurile? Voi însă ați făcut-o peșteră de tâlhari…”. 18 Și au auzit arhiereii și cărtu- rarii. Și căutau cum să-L piardă. 4 Curtea templului – în special aria prozeliților – era deseori folosită drept pasaj între oraș și Muntele Măslinilor. Vezi nota de la Mt 21, 13. Că se temeau de El, pentru că toată mulțimea era uimită de învățătura Lui. 19 Iar când s’a făcut seară, au ieșit afară din cetate. 20 A doua zi dimineața, trecând pe acolo, au văzut smochinul us- cat din rădăcini. 21 Și Petru, aducându-și aminte, I-a zis: „Învățătorule, iată, smo- chinul pe care l-ai blestemat s’a uscat…”. 22 Și răspunzând, Iisus le-a zis: „Aveți credință în Dumnezeu. 23 Adevăr vă spun că cel ce i-ar zice muntelui acestuia: Ridică-te și te aruncă în mare!, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice.5 5 Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania ind vremea spre seară a ieșit spre Betania împreună cu cei doisprezece. 12 Și a doua zi, pe când ieșeau din Betania, El a flămânzit. 13 Și văzând de departe un smo- chin care avea frunze, S’a dus acolo să vadă dacă va găsi ceva în el; și ajungând la smochin, n’a găsit nimic decât frunze; că încă nu era vremea smochinelor. 14 Și vorbindu-i, i-a zis: „De- acum înainte, roadă din tine ni- meni în veac să nu mănânce!” Iar ucenicii Săi auzeau. 15 Și au venit în Ierusalim. Și intrând în templu, a început să-i dea afară pe cei ce vindeau și pe cei ce cumpărau în templu, iar mesele schimbătorilor de bani și scaunele neguțătorilor de po- rumbei le-a răsturnat. 16 Și nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun vas prin tem- plu4. 17 Și-i învăța și le spunea: „Oare nu este scris: Casa Mea, casă de rugăciune se va chema pentru toate neamurile? Voi însă ați făcut-o peșteră de tâlhari…”. 18 Și au auzit arhiereii și cărtu- rarii. Și căutau cum să-L piardă. 4Curtea templului – în special aria prozeliților – era deseori folosită drept pasaj între oraș și Muntele Măslinilor. Vezi nota de la Mt 21, 13. Că se temeau de El, pentru că toată mulțimea era uimită de învățătura Lui. 19 Iar când s’a făcut seară, au ieșit afară din cetate. 20 A doua zi dimineața, trecând pe acolo, au văzut smochinul us- cat din rădăcini. 21 Și Petru, aducându-și aminte, I-a zis: „Învățătorule, iată, smo- chinul pe care l-ai blestemat s’a uscat…”. 22 Și răspunzând, Iisus le-a zis: „Aveți credință în Dumnezeu. 23 Adevăr vă spun că cel ce i-ar zice muntelui acestuia: Ridică-te și te aruncă în mare!, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, -va lui orice va zice.5 5Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania Tâlcuire Smochinul acoperit de frunze era ară- tos la vedere, dar nu s-a învredni- cit de bunăvoin- ța Domnului, fi- indcă nu avea roa- de; iar roade nu avea fiindcă nu avea putere lăuntrică de rodire. Câți asemenea smo- chini nu sunt în viața duhovni- cească! La arătare totul e fru- mos, dar înăuntru, gol. Sunt oa- meni cumpăniți, cinstiți și toate faptele creștinești le împlinesc; dar duhul vieții în Hristos Iisus nu-l au; ca atare, nu au roade vii, iar ceea ce e în ei doar pare roadă, însă nu este. Dar în ce stă duhul vieții în Hristos Iisus? La asta vom răspunde: o parte e de la Domnul, o parte e de la noi. De la Domnul este puterea de rodire în sine; al nos- tru este doar locașul primitor al acestei puteri. Pentru acesta din urmă să te îngrijești mai mult. Rădăcina este simțirea că fără Domnul pieri, și te prăpădești. Astfel vei dobândi în toată viața ta, în toate faptele și ostenelile tale, inimă înfrântă și smerită. Mai departe, dat fiind că viitorul este necunoscut, iar vrăjmașii sunt mulți și poticnirea este cu putință în orice clipă, vin frica și cutremurul care însoțesc lu- crarea mântuirii, împreună cu strigarea neîncetată: „Cu jude- cățile pe care le știi, mântuiește- mă”. Vai celui care se reazemă pe altceva decât pe Domnul; vai și celui care s-a ostenit pentru altceva decât pentru Domnul! Întreabă-te pe tine însuți, omu- le care te-ai ostenit cu faptele socotite ca bineplăcute lui Dum- nezeu: pentru cine te-ai ostenit? Dacă din partea conștiinței vei primi răspunsul plin de îndrăz- nire: „Doar pentru Domnul”, e bine; dacă nu, îți clădești casa pe nisip. Iată câteva lămuriri privi- toare la duhul roditor lăuntric. După acest îndreptar cugetă și în celelalte privințe!6 6 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an. Tâlcuire Smochinul acoperit de frunze era ară- tos la vedere, dar nu s-a învredni- cit de bunăvoin- ța Domnului, - indcă nu avea roa- de; iar roade nu avea indcă nu avea putere lăuntrică de rodire. Câți asemenea smo- chini nu sunt în viața duhovni- cească! La arătare totul e fru- mos, dar înăuntru, gol. Sunt oa- meni cumpăniți, cinstiți și toate faptele creștinești le împlinesc; dar duhul vieții în Hristos Iisus nu-l au; ca atare, nu au roade vii, iar ceea ce e în ei doar pare roadă, însă nu este. Dar în ce stă duhul vieții în Hristos Iisus? La asta vom răspunde: o parte e de la Domnul, o parte e de la noi. De la Domnul este puterea de rodire în sine; al nos- tru este doar locașul primitor al acestei puteri. Pentru acesta din urmă să te îngrijești mai mult. Rădăcina este simțirea că fără Domnul pieri, și te prăpădești. Astfel vei dobândi în toată viața ta, în toate faptele și ostenelile tale, inimă înfrântă și smerită. Mai departe, dat ind că viitorul este necunoscut, iar vrăjmașii sunt mulți și poticnirea este cu putință în orice clipă, vin frica și cutremurul care însoțesc lu- crarea mântuirii, împreună cu strigarea neîncetată: „Cu jude- cățile pe care le știi, mântuiește- mă”. Vai celui care se reazemă pe altceva decât pe Domnul; vai și celui care s-a ostenit pentru altceva decât pentru Domnul! Întreabă-te pe tine însuți, omu- le care te-ai ostenit cu faptele socotite ca bineplăcute lui Dum- nezeu: pentru cine te-ai ostenit? Dacă din partea conștiinței vei primi răspunsul plin de îndrăz- nire: „Doar pentru Domnul”, e bine; dacă nu, îți clădești casa pe nisip. Iată câteva lămuriri privi- toare la duhul roditor lăuntric. După acest îndreptar cugetă și în celelalte privințe!6 6Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.