Astăzi, Sâmbătă, 18 Martie, 2023 Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimu- lui  (Pomenirea morților) Evrei 10 32 Amintiți-vă însă de zilele de dinainte când, după ce ați fost luminați, ați îndurat o grea lup- tă cu suferințele, 33 uneori în fața lumii fiind su- puși la defăimări și necazuri, alteori făcându-vă părtași cu cei ce sufereau în acest fel. 34 Că’mpreună ați pătimit cu cei închiși, și cu bucurie ați primit răpirea averilor voastre, știind că aveți o avere mai bună și care rămâne. 35 Așadar, nu vă lepădați încre- derea1, aceasta având o mare răsplată. 36 Fiindcă nevoie aveți de răb- dare, pentru ca făcând voia lui Dumnezeu să vă bucurați de fă- găduință2. 37 Că încă puțin, foarte puțin, și Cel ce va să vină va veni și nu va’ntârzia; 38 cel drept al Meu din credință 1 = Încrederea de a îndrăzni întru Cel ce-Și ține făgăduințele. 2 Literal: să primiți făgăduința (în roadele ei). va trăi; dar dacă se dă deoparte, sufletul Meu nu va binevoi întru el. 1 Tesaloniceni 4 13 Dar, fraților, nu vrem ca voi să fiți în neștiință despre cei ce au adormit3, ca să nu vă întristați precum ceilalți4, care nu au nă- dejde. 14 Pentru că de credem5 că Iisus a murit și a înviat, tot așa pe cei adormiți prin Iisus îi va aduce Dumnezeu împreună cu El6. 15 Căci pe aceasta v’o spunem noi prin cuvântul Domnului: că noi, cei vii, cei rămași până la venirea Domnului, nu le-o vom lua înainte celor adormiți. 16 Că la un semn poruncitor, la 3 În credința generală că Parusia (venirea Domnului) e foarte aproape. Tesalonicenii se întrebau ce se va întâmpla cu cei ce au murit înainte de această venire. 4 = Păgânii, care credeau că odată cu moartea se termină totul. 5 Acest condițional nu introduce un dubiu, ci premisa a ceea ce urmează. Procedeu stilistic (= de vreme ce cre- dem). 6 = Cu Iisus. Astăzi, Sâmbătă, 18 Martie, 2023 Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimu- lui  (Pomenirea morților) Evrei 10 32 Amintiți-vă însă de zilele de dinainte când, după ce ați fost luminați, ați îndurat o grea lup- tă cu suferințele, 33 uneori în fața lumii ind su- puși la defăimări și necazuri, alteori făcându-vă părtași cu cei ce sufereau în acest fel. 34 Că’mpreună ați pătimit cu cei închiși, și cu bucurie ați primit răpirea averilor voastre, știind că aveți o avere mai bună și care rămâne. 35 Așadar, nu vă lepădați încre- derea1, aceasta având o mare răsplată. 36 Fiindcă nevoie aveți de răb- dare, pentru ca făcând voia lui Dumnezeu să vă bucurați de fă- găduință2. 37 Că încă puțin, foarte puțin, și Cel ce va să vină va veni și nu va’ntârzia; 38 cel drept al Meu din credință 1= Încrederea de a îndrăzni întru Cel ce-Și ține făgăduințele. 2Literal: să primiți făgăduința (în roadele ei). va trăi; dar dacă se dă deoparte, suetul Meu nu va binevoi întru el. 1 Tesaloniceni 4 13 Dar, fraților, nu vrem ca voi să fiți în neștiință despre cei ce au adormit3, ca să nu vă întristați precum ceilalți4, care nu au nă- dejde. 14 Pentru că de credem5 că Iisus a murit și a înviat, tot așa pe cei adormiți prin Iisus îi va aduce Dumnezeu împreună cu El6. 15 Căci pe aceasta v’o spunem noi prin cuvântul Domnului: că noi, cei vii, cei rămași până la venirea Domnului, nu le-o vom lua înainte celor adormiți. 16 Că la un semn poruncitor, la 3În credința generală că Parusia (venirea Domnului) e foarte aproape. Tesalonicenii se întrebau ce se va întâmpla cu cei ce au murit înainte de această venire. 4= Păgânii, care credeau că odată cu moartea se termină totul. 5Acest condițional nu introduce un dubiu, ci premisa a ceea ce urmează. Procedeu stilistic (= de vreme ce cre- dem). 6= Cu Iisus. glasul arhanghelului și’n trâm- bița lui Dumnezeu, Însuși Dom- nul Se va pogorî din cer, și cei morți întru Hristos vor învia în- tâi; 17 după aceea noi, cei vii, cei ră- mași, împreună cu ei vom fi ră- piți în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel pururea cu Domnul vom fi. Marcu 2 14 Și în trecere l-a văzut pe Levi al lui Alfeu7 șezând la vamă și i-a zis: „Vino după Mine!” Iar el, ridicându-se, a mers după Dân- sul. 15 Și pe când ședea El la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși ședeau la masă cu Iisus și cu ucenicii Săi; că mulți erau aceștia și-I urmau. 16 Iar cărturarii și fariseii, vă- zându-L că mănâncă împreună cu păcătoșii și cu vameșii, ziceau către ucenicii Lui: „De ce mă- nâncă și bea învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?” 17 Și auzind Iisus, le-a zis: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși am venit să-i chem la pocăință”. 7 Apostolul și Evanghelistul Matei. Ioan 5 24 Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel care M’a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s’a mutat din moarte la viață. 25 Adevăr, adevăr vă spun, că vine ceasul, și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce vor auzi vor învia. 26 Că precum Tatăl are viață în- tru Sine, așa I-a dat și Fiului să aibă viață întru Sine; 27 și putere I-a dat să facă ju- decată, pentru că El este Fiul Omului. 28 Nu vă mirați de aceasta; că vine ceasul când toți cei din mor- minte Îi vor auzi glasul; 29 și cei ce au făcut cele bune vor ieși spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândei. 30 Eu nu pot să fac de la Mine nimic; judec după cum aud8, și judecata Mea este dreaptă; pen- tru că nu caut voia Mea, ci voia Celui ce M’a trimis.9 8 Fiul Îl aude și-L ascultă pe Tatăl. 9 Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania glasul arhanghelului și’n trâm- bița lui Dumnezeu, Însuși Dom- nul Se va pogorî din cer, și cei morți întru Hristos vor învia în- tâi; 17 după aceea noi, cei vii, cei ră- mași, împreună cu ei vom ră- piți în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel pururea cu Domnul vom . Marcu 2 14 Și în trecere l-a văzut pe Levi al lui Alfeu7 șezând la vamă și i-a zis: „Vino după Mine!” Iar el, ridicându-se, a mers după Dân- sul. 15 Și pe când ședea El la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși ședeau la masă cu Iisus și cu ucenicii Săi; că mulți erau aceștia și-I urmau. 16 Iar cărturarii și fariseii, vă- zându-L că mănâncă împreună cu păcătoșii și cu vameșii, ziceau către ucenicii Lui: „De ce mă- nâncă și bea învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?” 17 Și auzind Iisus, le-a zis: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși am venit să-i chem la pocăință”. 7Apostolul și Evanghelistul Matei. Ioan 5 24 Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel care M’a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s’a mutat din moarte la viață. 25 Adevăr, adevăr vă spun, că vine ceasul, și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce vor auzi vor învia. 26 Că precum Tatăl are viață în- tru Sine, așa I-a dat și Fiului să aibă viață întru Sine; 27 și putere I-a dat să facă ju- decată, pentru că El este Fiul Omului. 28 Nu vă mirați de aceasta; că vine ceasul când toți cei din mor- minte Îi vor auzi glasul; 29 și cei ce au făcut cele bune vor ieși spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândei. 30 Eu nu pot să fac de la Mine nimic; judec după cum aud8, și judecata Mea este dreaptă; pen- tru că nu caut voia Mea, ci voia Celui ce M’a trimis.9 8Fiul Îl aude și-L ascultă pe Tatăl. 9Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania Tâlcuire „N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocă- ință” (Mc. 2, 17). Prin gura înțe- lepciunii, Domnul i-a chemat la Sine pe cei lipsiți de minte. Tot El, pribegind pe pământ, i-a chemat pe cei păcătoși. La El nu este loc nici pentru „deștepții” tru- fași, nici pentru „drepții” neas- cultători. Să se bucure neputin- ța minții și sufletului! Putere a minții și a faptelor, pleacă de- aici! Desăvârșita neputință care se recunoaște pe sine ca atare și aleargă cu credință la Domnul, Cel ce vindecă pe cei neputin- cioși și plinește cele sărace, se întărește și cu mintea, și cu obi- ceiurile, continuând, totuși, să își mărturisească și prostia, și ticăloșia; iar puterea lui Dumne- zeu, desăvârșindu-se întru ne- putință sub această înfățișare neatrăgătoare, zidește în chip nevăzut o altă personalitate, cu minte și obiceiuri luminoase, care va ieși la lumină la vremea sa: uneori încă de aici, dar dinco- lo totdeauna. Iată ce este ascuns de cei înțelepți și pricepuți și se descoperă doar pruncilor!10 10 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an. Tâlcuire „N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocă- ință” (Mc. 2, 17). Prin gura înțe- lepciunii, Domnul i-a chemat la Sine pe cei lipsiți de minte. Tot El, pribegind pe pământ, i-a chemat pe cei păcătoși. La El nu este loc nici pentru „deștepții” tru- fași, nici pentru „drepții” neas- cultători. Să se bucure neputin- ța minții și suetului! Putere a minții și a faptelor, pleacă de- aici! Desăvârșita neputință care se recunoaște pe sine ca atare și aleargă cu credință la Domnul, Cel ce vindecă pe cei neputin- cioși și plinește cele sărace, se întărește și cu mintea, și cu obi- ceiurile, continuând, totuși, să își mărturisească și prostia, și ticăloșia; iar puterea lui Dumne- zeu, desăvârșindu-se întru ne- putință sub această înfățișare neatrăgătoare, zidește în chip nevăzut o altă personalitate, cu minte și obiceiuri luminoase, care va ieși la lumină la vremea sa: uneori încă de aici, dar dinco- lo totdeauna. Iată ce este ascuns de cei înțelepți și pricepuți și se descoperă doar pruncilor!10 10Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.