Astăzi, Luni, 22 Mai, 2023 Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic Faptele Apostolilor 17 1 Și după ce au trecut prin Am- poli și Apolonia, au venit la Tesalonic1, unde era o sinagogă a Iudeilor. 2 Și după obiceiul său, Pavel a intrat la ei și în trei sâmbete le-a grăit din Scripturi, 3 tâlcuindu-le și arătând că: „Hristos trebuia să pătimească și să învie din morți”, și că: „Acesta, Iisus pe Care vi-L ves- tesc eu, El este Hristosul”. 4 Și unii dintre ei au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila, și mare mulțime de Elini evlavioși2 și nu puține dintre femeile de frunte. 5 Dar Iudeii, umplându-se de invidie și luând cu ei câțiva oameni răi din cei de rând, au 1Actualul Salonic. Capitala provin- ciei romane Macedonia. Oraș înori- tor, port maritim și centru comercial; avea o populație numeroasă și ames- tecată, inclusiv o importantă comuni- tate evreiască. 2Biserica din Tesalonic, întemeiată de Pavel, va alcătuită în marea ei majoritate din păgâni convertiți (vezi 1 Tes 1, 9). adunat gloată și tulburau ceta- tea; și ducându-se la casa lui Iason, căutau să-i scoată afară înaintea poporului. 6 Dar, negăsindu-i, au târât pe Iason și pe câțiva frați la mai- marii cetății, strigând că aceia care au întors toată lumea pe dos au venit și aici 7 și Iason i-a primit la el; și ei toți lucrează împotriva porunci- lor cezarului, spunând că este un alt împărat, Iisus… 8 Și au tulburat mulțimea și pe mai-marii cetății care au auzit acestea. 9 Și numai după ce au luat chezășie de la Iason și de la ceilalți, le-au dat drumul.3 10 Iar frații de’ndată i-au trimis noaptea la Bereea pe Pavel și pe Sila; care, ajungând acolo, au intrat în sinagoga Iudeilor. 11 Dar aceștia erau mai buni la suet decât cei din Tesalonic; ei au primit cuvântul cu toată osârdia, zilnic cercetând Scrip- turile, dacă ele sunt așa. 3I-au eliberat pe cauțiune. 12 Și au crezut mulți dintre ei și dintre femeile de cinste ale Elinilor și nu puțini dintre băr- bați. 13 Dar când Iudeii din Tesalonic au aat de cuvântul lui Dum- nezeu că a fost vestit de Pavel și în Bereea, au venit și acolo, întărâtând și tulburând mulți- mile. 14 Și atunci l-au trimis frații de’ndată pe Pavel să plece spre mare; iar Sila și Timotei au rămas acolo. 15 Iar cei ce-l însoțeau pe Pa- vel l-au dus până la Atena; și luând ei poruncă pentru Sila și Timotei ca aceștia să vină la el cât mai curând, au plecat. Ioan 11 47 Atunci arhiereii și fariseii au adunat sinedriul și ziceau: „Ce facem, că omul acesta face mul- te minuni?; 48 dacă-l vom lăsa așa, toți vor crede în el și vor veni Romanii și ne vor lua locul și neamul…”. 49 Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhie- reu4, le-a zis: „Nu știți nimic; 4Arhiereu-primat, ociu pe care Caiafa, numit de autoritatea romană, l-a deținut între anii 18-36 d. H. Evanghelistul nu vrea să spună că aceasta era o funcție ce se schimba 50 nici nu gândiți că de folos ne este să moară un om pentru popor, iar nu tot neamul să pia- ră”. 51 Dar pe aceasta n’a zis-o de la sine, ci, ind arhiereu al acelui an, a profețit că Iisus avea să moară pentru neam – 52 și nu numai pentru neam, ci și ca să adune întru una pe ii lui Dumnezeu cei împrăștiați. 53 Așadar, din ziua aceea au pus la cale să-L ucidă. 54 De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre Iudei, ci a plecat de acolo într’un ținut aproape de pustie, într’o cetate numită Efraim, și acolo a rămas cu ucenicii Săi. 55 Iar Paștile Iudeilor erau aproape și mulți din ținutul acela s’au suit la Ierusalim mai înainte de Paști, ca să se cură- țească. 56 Deci Îl căutau pe Iisus și, pe când stăteau în templu, ziceau între ei: „Ce părere aveți? Oare nu va veni la sărbătoare?…”. 57 Iar arhiereii și fariseii dădu- seră porunci că, dacă va ști ci- neva unde este, să dea de știre, ca să-L prindă.5 anual, ci numai să precizeze poziția lui Caiafa în timpul evenimentelor istorisite. 5Sfânta Scriptură versiune diorto- Tâlcuire „Ce vom face, pen- tru că Omul Acesta săvârșeș- te multe mi- nuni?” A și găsit vină în Mântu- itorul cărturăria iudeilor. Și în zile- le noastre, cărturăria găsește că suprarescul nu are loc în Evanghelia lui Hristos: „Toa- te sunt bune, dar vedeți că asta nu merge”. Și amândouă cărturăriile și-au dat mâna în hotărârea lor. Cea a iudeilor a hotărât: „Mai bine să moară un singur om”, decât să piară toți; iar cealaltă a legiuit: „Să îndepărtăm suprarescul, ca să păstrăm toate celelalte adevă- ruri evanghelice”. Și ce-a ieșit? Cei dintâi au dus poporul la pierzare, iar ceilalți au pierdut pe rând toate adevărurile creș- tinești și au rămas acum cu mai nimic. Domnul este Piatra unghiulară a ediciului mân- tuirii; așijderea și credința în supraresc este piatra unghiu- lară a întregului ediciu al ade- vărului de Dumnezeu insuat. Mântuitorul Însuși în Ipostasul Său este Cununa suprarescu- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania lui, iar în Biserică este Izvorul lui nesecat. Cel care se atinge de acest punct se atinge de pu- pila ochiului lui Dumnezeu.6 6Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcu- iri din Sfânta Scriptură pentru eca- re zi din an.