Astăzi, Marți, 23 Mai, 2023 Sf. Ier. Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa Faptele Apostolilor 17 19 Și l-au luat cu ei și l-au dus în Areopag1, zicând: „Putem să cunoaștem ce este această nouă învățătură grăită de tine?; 20 că lucruri străine-i aduci tu auzului nostru. Vrem să știm așadar ce-ar să e acestea…”. 21 Fiindcă toți atenienii și stră- inii care locuiau acolo nu-și pe- treceau timpul decât spunând sau auzind ce e mai nou. 22 Și Pavel, stând ridicat în mij- locul Areopagului, a zis: „Băr- bați atenieni, văd că’ntru toate sunteți foarte evlavioși; 23 căci străbătând cetatea voas- tră și privind la locurile voastre de’nchinare, am dat și de un altar pe care era scris: «Dum- nezeului Necunoscut»2. Ei bine, 1= Amteatru pentru judecăți sau dezbateri publice, situat pe colina cu același nume, nu departe de Acropo- le. 2Altar prin care atenienii sperau să nu-și atragă mânia unui zeu pe care ei uitaseră să-l cinstească nomi- nal; altar la care puteau să apeleze cei ce nu știau sau nu se hotărau cărui zeu să i se închine. Genial Cel pe Care voi Îl cinstiți fără să-L cunoașteți, pe Acela vi-L vestesc eu vouă. 24 Dumnezeu, Cel ce a făcut lumea și toate cele ce sunt în- tr’însa, ind El Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini, 25 nici nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, de vreme ce El le dă tuturor viață și suare și totul, 26 și dintr’un sânge3 a făcut tot neamul oamenilor, ca să locu- iască pe toată fața pământu- lui, așezându-le vremile cele de mai’nainte rânduite și hotarele locuirii lor4, 27 pentru ca să-L caute pe Dumnezeu, doar L-or pipăi5 și punct de plecare pentru cuvântarea lui Pavel. 3Dintr’un singur om, Adam, sau dintr’o singură seminție primară. 4= Durata vieții și locul de trai. Textul se poate referi, deopotrivă, la oameni ca indivizi sau la neamurile pământului. 5De-a lungul veacurilor de igno- ranță, lipsiți de Revelație, oamenii încercau să-L ae pe Dumnezeu pe L-or găsi, deși El nu e departe de ecare din noi. 28 – Că noi în El viețuim și ne mișcăm și suntem, așa cum au spus unii dintre poeții voștri: «Că neam al Lui suntem și noi»6. Ioan 12 19 Atunci fariseii ziceau între ei: „Vedeți că’ntru nimic nu vă este de folos!, iată că lumea s’a dus după el!…”. 20 Și erau niște Elini, din cei ce se suiseră la sărbătoare să se’nchine7. 21 Deci aceștia au venit la Filip, care era din Betsaida Galileii, și l-au rugat, zicând: „Doamne, vrem să-L vedem pe Iisus”. 22 Filip a venit și i-a spus lui Andrei; și Andrei și Filip au venit și I-au spus lui Iisus. 23 Iar Iisus le-a răspuns, zicând: „A venit ceasul ca Fiul Omului să e preamărit. 24 Adevăr, adevăr vă spun: Dacă bobul de grâu care cade’n pă- mânt nu moare, rămâne singur; dibuite, așa cum pipăi prin întuneric. 6Citat din Aratus, poet originar din Cilicia (sec. III î. H.). 7= Credincioși de alt neam decât Evreii, dar convertiți la monoteismul mozaic și participanți la o parte din ritualurile iudaice; prozeliți. dar dacă moare, aduce roadă multă. 25 Cel ce-și iubește viața, O va pierde; dar cel ce-și urăște via- ța în lumea aceasta, O va păs- tra pentru viața veșnică.8 26 Dacă-Mi slujește cineva, să-Mi urmeze; și unde sunt Eu, acolo va și slujitorul Meu. Dacă-Mi slujește cineva, Tatăl Meu îl va cinsti. 27 Acum suetul Meu e tulbu- rat, și ce voi zice?: Izbăvește- Mă, Părinte, de ceasul aces- ta?… Dar Eu pentru aceasta am venit în ceasul acesta! 28 Părinte, preamărește-Ți nu- mele!…”. Atunci a venit glas din cer, zicând: „L-am și prea- mărit, și iarăși îl voi preamări!” 29 Iar mulțimea care sta și care auzise, zicea: „Tunet a fost!” Al- ții ziceau: „Înger I-a grăit!” 30 Iisus, răspunzând, a zis: „Nu pentru Mine a fost glasul aces- ta, ci pentru voi. 31 Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia9 va aruncat afară. 32 Iar Eu, când mă voi înălța de 8Pentru relația suet – viață vezi nota de la Mt 16, 25; pentru ebrais- mul „a urî” vezi nota de la Lc 14, 26. 9= Satana, a cărui domnie se va prăbuși prin moartea și învierea lui Hristos. pe pământ, pe toți îi voi trage la Mine”. 33 Iar pe aceasta o zicea ară- tând cu ce moarte avea să moa- ră. 34 I-a răspuns deci mulțimea: „Noi am auzit din lege că Hris- tosul rămâne în veac; cum de zici tu că Fiul Omului trebuie să se înalțe? Cine este acesta, Fiul Omului?” 35 Atunci le-a zis Iisus: „Încă puțină vreme Lumina este cu voi. Umblați cât aveți Lumina, ca să nu vă cuprindă întuneri- cul. Și cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. 36 Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să fiți i ai Lumi- nii”. Acestea le-a vorbit Iisus; și, plecând, S’a ascuns de ei.10 10Sfânta Scriptură versiune dior- tosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania Tâlcuire „Dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, mul- tă roadă aduce.” Așadar, mori, dacă vrei să i roditor; mori cu ade- vărat, așa încât să ai în inima ta simțământul că ai murit. Ca mortul, care este nepăsător față de tot ce-l înconjoară, să i și tu: te laudă - taci, te ocărăsc - taci, capeți câștig - taci; ești sătul - taci, ești flămând - taci. Așa să i față de toate cele din afară, iar lăuntric să i acolo unde ajunge orice mort, înain- tea feței Atotdreptului Dumne- zeu, gata să asculți hotărârea cea din urmă a judecății. „Dar care este roadă, veți spune, de vreme ce totul se va stinge?” Nu, nu se va stinge, ci va apă- rea o energie, și încă ce energie! „O clipă doar a mai rămas”, îți vei spune, „acum vine sentința: să mă grăbesc să mai lucrez ceva” și o să te grăbești. Și tot așa în ecare clipă.11 11Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâl- cuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.