Astăzi, Vineri, 26 Mai, 2023 Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena (Dezlegare la pește) Faptele Apostolilor 19 1 Și’n timp ce Apollo era în Co- rint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes1. Și găsind câțiva ucenici, 2 a zis către ei: „Primit-ați voi Duhul Sfânt când ați crezut?” Iar ei i-au zis: „Dar noi nici măcar n’am auzit că este Duh Sfânt…”.2 3 Și el a zis: „Atunci, în ce v’ați botezat?” Ei au zis: „În botezul lui Ioan”. 4 Iar Pavel a zis: „Ioan a bo- tezat cu botezul pocăinței, spu- nându-i poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos”. 1Centru religios, politic și cultural al imperiului roman, celebru prin cultul zeiței Artemis (Diana), al cărei templu se număra printre cele șapte minuni ale lumii antice. Versiunea de față optează pentru numele latinesc al zeiței, intrat în circuitul culturii europene. 2Ignoranța acestor ucenici nu se referă la existența în sine a Sfântului Duh, pe care vor cunoscut-o din Vechiul Testament, ci la lucrarea Lui în Biserică. 5 Și dacă ei au auzit, s’au bote- zat în numele Domnului Iisus. 6 Și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și profetizau3. 7 Și erau de toți ca la doispreze- ce bărbați. 8 Și el, intrând în sinagogă, a vorbit cu’ndrăznire timp de trei luni, luându-se cu ei la’ntrebări și încredințându-i despre împă- răția lui Dumnezeu. Ioan 14 1 Să nu se tulbure inima voas- tră; credeți în Dumnezeu, și în Mine credeți. 2 În casa Tatălui Meu multe lo- cașuri sunt. Iar de nu, oare v’aș spus Eu vouă că Mă duc să vă pregătesc loc?4 3 Și de vreme ce Mă voi duce 3Li se dăruise harisma glosolaliei (capacitatea de a vorbi în limbi stră- ine). Pentru harisma profeției vezi nota de la 11, 27. 4Text dicil. Întrebare retorică, al cărei răspuns, evident, e negativ; ea face trimitere la In 12, 32. și vă voi pregăti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la Mine, pen- tru ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi. 4 Voi știți și unde Mă duc Eu, și calea”. 5 Toma I-a zis: „Doamne, nu știm unde Te duci; iar calea, cum o putem ști?” 6 Iisus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7 Dacă M’ați cunoscut pe Mine, și pe Tatăl Meu L-ați cunoscut; dar de acum Îl cu- noașteți, și L-ați și văzut”. 8 Filip I-a zis: „Doamne, arată- ni-L nouă pe Tatăl și ne e de- ajuns”. 9 Iisus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu M’ai cunoscut? Cel ce M’a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl; și cum de zici tu: Arată-ni-L nouă pe Tatăl!? 10 Nu crezi că Eu sunt întru Ta- tăl și că Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care Eu vi le gră- iesc, nu de la Mine le grăiesc, ci Tatăl – Cel ce rămâne întru Mine – Își face lucrurile Sale. 11 Credeți-Mă că Eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru Mine; iar de nu, credeți-Mă de dragul acestor lucruri.5 Tâlcuire „De M-ați cu- noscut pe Mine, și pe Tatăl Meu L-ați cunos- cut.” Înseamnă că deiștii nu îl cunosc pe Dumne- zeu, chiar dacă nu- mele lor amintește de El (Deus - Dumnezeu; de aici vine cu- vântul „deist”) și ei fac cugetări sosticate despre dumnezeire. Dumnezeul Cel Adevărat nu poate fără Fiul și nici fără Duhul Sfânt. Cel ce crede în Dumnezeu dar nu-L mărturi- sește Părinte al Fiului nu crede în Dumnezeul Cel Adevărat, ci într-o născocire a lui. Adevăra- tul Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său, le-a dat oamenilor „putere de a se face i ai lui Dumne- zeu”, iar pe copiii Săi îi iubește și orice rugăciune a lor o as- cultă, de dragul Fiului. Drept aceea, cine are pe Fiul, are și pe Tatăl; cine nu are pe Fiul, nu are nici pe Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Fiul și nimeni nu primește ceva de 5Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania la Tatăl decât prin Fiul. Afară de Fiul nu este cale către Ade- văratul Dumnezeu; iar cel care visează o astfel de cale, rătăceș- te.6 6Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcu- iri din Sfânta Scriptură pentru eca- re zi din an.