Astăzi, Vineri, 15 Sept., 2023 †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș,    mitropolitul Banatului † Sf. Mare Mc. Nichita † Sf. Ier. Visarion, arhiepiscopul Larisei Galateni 4 8 Atunci însă, când voi nu-L cu- noșteați pe Dumnezeu, slujeați celor ce prin rea lor nu sunt dumnezei; 9 dar acum, după ce L-ați cu- noscut pe Dumnezeu – sau mai degrabă după ce ați fost cunos- cuți de Dumnezeu –, cum de vă întoarceți din nou la stihiile ce- le slabe și sărace, cărora iarăși vreți să le slujiți ca mai’nainte?: 10 țineți zile și luni și anotim- puri și ani!… 11 Mă tem pentru voi, ca nu cumva să mă fi ostenit la voi în zadar. 12 Vă rog, fraților, fiți așa cum sunt eu, indcă și eu am fost așa cum sunteți voi. Nu mi-ați greșit cu nimic. 13 Dar voi știți că din pricina unei slăbiciuni a trupului1 v’am 1 Probabil, o boală prelungită sau o convalescență, care la obligat pe Pa- binevestit vouă întâia oară, 14 și voi nu mi-ați disprețuit încercarea care era în trupul meu, nici nu v’ați scârbit, ci m’ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Ii- sus. 15 Unde este deci fericirea voas- tră? Căci vă mărturisesc că, de-ar fost cu putință, v’ați scos ochii voștri și mi i-ați dat mie. 16 Am ajuns deci vrăjmașul vos- tru pentru aceea că v’am spus adevărul? 17 Aceia vă râvnesc, dar nu cu gând bun; ci vor să vă despartă de mine ca să-i râvniți pe ei. 18 Bine este însă ca binele să-l râvniți întotdeauna, și nu nu- mai atunci când sunt eu de față la voi. vel să rămână în mijlocul Galatenilor mai mult decât își plănuise în cursul primei sale călătorii misionare (FA 13, 13-14, 25). 19 O, copiii mei, pentru care su- făr iarăși durerile nașterii până ce Hristos va lua chip în voi! 20 Aș vrea acum să fiu la voi și să-mi schimb felul de a vorbi2, că nu mai știu cum să vă iau! 21 Spuneți-mi voi, care vreți să fiți sub lege: nu auziți legea? Marcu 6 45 Și El i-a silit îndată pe uceni- cii Săi să intre în corabie și să meargă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce El va da drumul mulțimii. 46 Iar după ce le-a dat drumul, S’a dus în munte ca să Se roa- ge. 47 Și făcându-se seară, corabia era în mijlocul mării, iar El sin- gur pe țărm. 48 Și i-a văzut cum se chinuiau vâslind, că vântul era împotri- vă. Și către a patra strajă a nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă mai departe pe lângă ei. 49 Iar ei, văzându-L umblând pe mare, au crezut că e nălucă și au strigat, 50 indcă toți L-au văzut și s’au 2 = Să găsesc tonul (limbajul) potri- vit spre a mă face înțeles. tulburat. Dar El le-a vorbit de’ndată și le-a zis: „Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți!” 51 Și S’a suit la ei în corabie și vântul s’a potolit. Și ei erau peste măsură de uimiți în sinea lor, 52 că nimic nu pricepuseră din minunea pâinilor, deoarece ini- ma lor era împietrită. 53 Și trecând marea, au venit în ținutul Ghenizaretului și au tras la țărm.3 Tâlcuire „Îndrăzniți! Eu sunt; nu vă te- meți.” Iată te- meiul nădejdii noastre! Prin orișice nevoie și necaz ar trebui să treci, adu-ți aminte că Domnul e aproape și însu- ețește-te, răbdând bărbătește. Așa cum El a apărut atunci înaintea Apostolilor care se chi- nuiau vâslind pe mare, arătat îți va face și ție deodată, care te chinuiești, ajutorul și ocroti- rea sa. El este pretutindeni și 3 Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania totdeauna gata să ocrotească. Trebuie doar să stai împreună cu El sau înaintea Lui prin credință, rugăciune, nădejde și încredințare în sfânta Lui voie. Va avea loc atunci unirea sue- tului cu Domnul, iar de aici îți va veni tot binele. Totuși, as- ta nu înseamnă că deodată vor veni îndată și mărirea, și sla- va, și cinstea dimpreună cu ce- le asemenea. Pe din afară poți rămâne la fel ca mai înainte, dar ți se va adăuga răbdarea bărbătească și cu inimă bună a acelei rânduieli a lucrurilor care a fost plăcută Domnului în privința ta: și acesta este lucrul de căpetenie pe care trebuie să-l cauți. Fericirea este înlăun- tru, nu în afară; iar cel aat în legătură vie cu Domnul are fe- ricirea lăuntrică întotdeauna.4 4 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcu- iri din Sfânta Scriptură pentru eca- re zi din an.