Astăzi, Sâmbătă, 16 Sept., 2023 Sf. Mare Mc. Eumia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila 1 Corinteni 4 17 Pentru aceasta l-am trimis la voi pe Timotei, care este ul meu iubit și credincios întru Domnul. El vă va aduce aminte de căile mele cele întru Hristos Iisus, cum învăț eu pre- tutindeni în toată Biserica. 18 Ca și cum ar ca eu să nu mai vin la voi, unii s’au împău- nat1. 19 Dar voi veni la voi degrabă dacă Domnul va vrea – și voi cunoaște nu vorba celor împău- nați, ci puterea lor. 20 Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere. 21 Ce vreți?: Să vin la voi cu to- iagul, sau cu dragoste și cu du- hul blândeții? 1 Corinteni 5 1 De peste tot se aude că’ntre voi există desfrânare, și’ncă o astfel de desfrânare cum nici 1 Literal: s’au umat. Ca scăpați de sub control, și-au arogat calități și drepturi pe care nu le au. între păgâni nu se pomenește, ca unul să trăiască cu femeia tatălui său2! 2 Și voi, vă împăunați!, în loc ca mai degrabă să fi fost cuprinși de jale, pentru ca cel ce a făcut această faptă să fie scos din mijlocul vostru. 3 Ci eu, deși departe cu trupul, dar de față cu duhul, ca și cum aș fi de față l-am și judecat pe cel ce a făcut una ca aceasta: 4 În numele Domnului nostru Iisus Hristos, voi și duhul meu ind adunați cu puterea Dom- nului nostru Iisus Hristos, 5 pe unul ca acesta să-l dați Satanei spre pieirea trupului, pentru ca suetul să se mântu- iască în ziua Domnului Iisus3! 2 Mama vitregă. Incest condamnat atât de legea iudaică (Lv 18, 8), cât și de dreptul roman. 3 Excomunicat și lăsat pradă chinu- rilor provocate de Satana, osânditului îi rămâne, totuși, în viziunea lui Pa- vel, speranța mântuirii prin suferință (idee ce avea să fie preluată magistral de Dostoievski). Matei 24 1 Și ieșind Iisus și plecând de la templu, s’au apropiat de El ucenicii Săi, ca să-I arate clădi- rile templului. 2 Iar El, răspunzând, le-a zis: „Le vedeți pe toate acestea? Adevăr vă grăiesc: Nu va rămâ- ne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească”. 3 Și șezând El pe Muntele Mă- slinilor, s’au apropiat de El uce- nicii, doar între ei, și I-au zis: „Spune-ne, când vor acestea, și care este semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului?” 4 Și, răspunzând, Iisus le-a zis: „Luați aminte să nu vă amăgească cineva. 5 Că mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos!, și pe mulți îi vor amăgi. 6 Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie; luați seama să nu vă’nspăimântați, căci toate trebuie să fie, dar în- că nu-i sfârșitul. 7 Că neam peste neam se va ri- dica și’mpărăție peste’mpărăție, și va foamete și ciumă și cu- tremur mare pe-alocuri. 8 Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii4. 9 Atunci vă vor da pe voi la chinuri și vă vor ucide și veți urâți de toate neamurile din pricina numelui Meu. 10 Atunci mulți se vor poticni și unii pe alții se vor vinde și unii pe alții se vor urî. 11 Și mulți profeți mincinoși se vor scula și pe mulți îi vor amăgi. 12 Iar din pricina înmulțirii fă- rădelegii, iubirea multora se va răci. 13 Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui.5 4 Nașterea din nou a lumii (vezi 19, 28). 5 Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania Tâlcuire „Din pricina înmul- țirii fărădelegii, dragostea multo- ra se va răci." Dragostea e ni- micită de fărăde- legi; cu cât sunt mai multe păcate, cu atât este mai puțină dragos- te. Acolo unde sunt doar păcate, nu căuta dragoste, înseamnă că cel care dorește răspândirea dragostei și dezrădăcinarea ne- iubirii trebuie să se îngrijească de împuținarea păcatelor și îngrădirea iubirii de păcat. Ia- tă adevăratul principiu al uma- nismului! Acceptându-l, trebuie acceptate toate mijloacele prin care poate stârpit păcatul. Păcatele din afară sunt rodul păcătoșeniei lăuntrice, iar păcătoșenia lăuntrică își are rădăcina în egoism și în mlădițele acestuia. Prin urma- re, umaniștii ar trebui să-și ia ca lege rânduielile prin care se dezrădăcinează egoismul; iar egoismul este înăbușit cel mai bine prin tăierea poftelor. Nu da frâu liber poftelor și vei birui egoismul degrabă. Dimpotrivă, orice mijloace ai întrebuința împotriva egoismului, nu vei avea nici o reușită dacă dai frâu liber poftelor. De aici reie- se că cei ce caută să-și facă voia în toate caută de fapt sporirea egoismului și secarea dragostei, caută înmulțirea răului. Si, totuși, acesta este duhul vremii noastre - iar răul crește.6 6 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcu- iri din Sfânta Scriptură pentru eca- re zi din an.