Astăzi, Duminică, 17 Sept., 2023 †) Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail; Sf. Mc. Soa (Înțelepciunea) și icele ei: Pistis (Credința), Elpis (Nădejdea) și Agapi (Dragostea) Duminica după Înălțarea Sntei Cruci Galateni 2 16 știind însă că omul nu se îndreptățește1 din faptele legii2, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, pentru ca din cre- dința în Hristos să ne îndrep- tățim, iar nu din faptele legii; căci din faptele legii nimeni nu se va îndreptăți. 17 Dar dacă’n căutarea noastră de a ne îndreptăți în Hristos ne-am găsit și pe noi înșine pă- cătoși, este oare Hristos slujitor al păcatului? Ferească Dumne- zeu! 18 Că dacă pe cele ce eu le-am dărâmat, pe acelea le zidesc 1 Nu este socotit drept în fața lui Dumnezeu și, prin aceasta, vrednic de mântuire. 2 Faptele legii: stricta respectare a prescripțiilor vechi-testamentare, printre care și cele cu privire la mân- căruri. la loc, mă adeveresc pe mine însumi călcător de poruncă. 19 Fiindcă eu prin lege i-am murit legii, pentru ca să-I tră- iesc lui Dumnezeu: 20 m’am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este Cel ce trăiește în mine; ceea ce tră- iesc eu acum în trup, trăiesc în- tru credința în Fiul lui Dumne- zeu, Cel ce m’a iubit și pe Sine Însuși S’a dat pentru mine. Marcu 8 34 Și chemând la Sine mulți- mea, laolaltă cu ucenicii Săi, le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. 35 Că tot cel ce va voi să-și scape viața, O va pierde; iar cel ce-și va pierde viața pentru Mine și pentru Evanghelie, ace- la O va mântui3. 36 Că ce-i folosește omului să știge lumea întreagă și să-și păgubească suetul? 37 Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru suetul său? 38 Că tot cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, de acela și Fiul Omului Se va rușina când va veni întru slava Tatălui Său, cu snții în- geri”. Marcu 9 1 Și le spunea: „Adevăr vă gră- iesc că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind întru pu- tere”.4 3 Vezi nota de la Mt 16, 25. 4 Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania Tâlcuire Chemând pe oameni să-L ur- meze luându-și crucea, Domnul arată, totodată, calea de urmat, îndepărtând pie- dicile cele mai în- semnate ce se ridică înaintea ei - piedici nu din afară, ci lăuntrice, înrădăcinate în inima omului. Înțelesul cuvintelor Lui este acesta: „Vrei să vii după Mine? În primul rând, nu te cruța, indcă cine se va cruța pe sine, acela se va pierde; în al doilea rând, nu te lăsa înlăn- țuit de lăcomie, indcă «ce folos va avea omul dacă va câștiga întreaga lume, iar suetul său și-l va pierde?». În al treilea rând, să nu-ți pese de ceea ce vor spune sau de felul în care te vor privi ceilalți: «Fiindcă ci- ne se va rușina de Mine și de cuvintele Mele în neamul aces- ta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său, împreună cu snții îngeri»”. Cruțarea de sine, lăcomia și rușinarea de oameni sunt cele mai însemnate lanțuri care îl țin pe om în viața neplăcută lui Dumnezeu, pe calea patimi- lor și a păcatului. Acestea sunt piedicile de căpetenie în calea întoarcerii păcătosului la Dum- nezeu; mai ales împotriva lor se duce lupta duhovnicească în omul care se pocăiește și în cel care a început deja să facă roadele pocăinței. Atâta vreme cât aceste re nu sunt încă tăiate, în viața creștină din noi nu se poate pune nădejde: ea este plină de poticniri și căderi, dacă nu totdeauna văzute, cel puțin lăuntrice. Așadar, ecare să se cerceteze bine pe sine și dacă află vreunul din lanțurile pomenite, să se îngrijească a se dezlega din el; altminteri, să nu tragă nădejde că se va ri- dica la înălțimea desăvârșirii în Hristos, chiar dacă pe dinafară pare foarte vrednic.5 5 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcu- iri din Sfânta Scriptură pentru eca- re zi din an.