Astăzi, Luni, 18 Septembrie, 2023 Sf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei Sf. Mc. Ariadna Efeseni 4 25 Pentru aceea, lepădând min- ciuna, grăiți adevărul ecare cu aproapele său, căci unul altuia ne suntem mădulare. 26 Mâniați-vă, dar nu păcătuiți1; peste mânia voastră să nu apu- nă soarele, 27 nici să-i dați diavolului prilej. 28 Cine-a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să se ostenească lucrând cinstit cu mâinile sale, ca să aibă să dea celui ce are nevoie. 29 Nici un cuvânt rău să nu iasă din gura voastră, ci numai cel care este bun spre zidirea cea de trebuință, pentru ca el să dea har celor ce-l aud. 30 Să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. 1 Textual: Mâniați-vă și nu păcătu- iți. Citat ad literam din Ps 4, 5, în versiunea Septuagintei. Prin conce- sie, mânia e rească; păcatul constă în prelungirea și amplicarea ei (vezi continuarea și versetul următor). 31 Să piară de la voi toată amărăciunea și întărâtarea și mânia și strigarea și blasfemia împreună cu toată răutatea. 32 Ci fiți buni între voi, milostivi, iertându-vă unul al- tuia, așa cum și Dumnezeu v’a iertat vouă întru Hristos. Luca 3 19 Iar Irod tetrarhul, mustrat - ind de el cu privire la Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, 20 tuturor acestora le-a adăugat: l-a închis pe Ioan în temniță. 21 Și a fost că după ce s’a bote- zat tot poporul, botezându-Se și Iisus și rugându-Se, s’a deschis cerul 22 și Duhul Sfânt S’a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel; și glas din cer s’a fă- cut: „Tu ești Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit”.2 2 Sfânta Scriptură versiune diorto- sită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Tâlcuire Irod este întruchi- parea iubirii de sine întărâtate de zguduirea pe care o pricinuiesc con- științei mustrările dreptății și se aș- teaptă să scape prin silnicie de această neplăcere. Ioan înainte- mergătorul este întruchiparea dreptății prigonite de iubirea de sine, atunci când iubirii de sine îi stă în putere să o facă. Oricât ai îndulci dreptatea prin pogorământ și prin cuvintele dibace pe care le poate aa gingășia dragostei, ce nu vrea să rănească inima ce- luilalt, chipul dreptății stă îna- intea ochilor conștiinței și aco- lo, înlăuntru, stârnește furtuna mustrării. Egoismul este miop și nu vede că amărăciunea mustrării nu vine din afară, ci dinlăuntru, și se scoală cu toate puterile împotriva celui care îl mustră din afară. Astupându-i gura, crede că poate să înăbușe și vocea lăuntrică. Nu reușește, totuși; nu astfel trebuie lucrat. Trebuie împăcată conștiința; atunci, oricâți ar cei care mustră dinafară, nu vor putea Valeriu Anania strica pacea lăuntrică, ci numai o vor face mai adâncă, făcân- du-l pe om să adune în sine iz- voarele mângâierii - credința în Domnul Cel Răstignit, pocăința și mărturisirea nefățarnică și hotărârea neclintită de a nu face nimic împotriva conștiinței. Iată ce trebuie să faci, nu să-i bagi în temniță pe toți Ioa- nii, căci cuvântul dreptății lui Dumnezeu umblă pretutindeni pe pământ și ecare din purtă- torii lui e pentru tine un Ioan care te dă în vileag.3 3 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcu- iri din Sfânta Scriptură pentru eca- re zi din an.