Astăzi, Sâmbătă, 10 Februarie, 2024 †) Sf. Snțit Mc. Haralambie Sf. Mc. Valentina Coloseni 1 1 Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, 2 snților și fraților credincioși întru Hristos, care sunt în Co- lose: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul nostru Iisus Hristos! 3 Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, întotdeauna rugându-ne pentru voi; 4 căci am auzit de credința voas- tră în Hristos Iisus și de iubirea pe care o aveți către toți snții 5 în virtutea nădejdii care vă es- te pregătită vouă în ceruri; pe ea mai dinainte ați auzit-o în cuvântul adevărului Evangheliei 6 care a ajuns la voi; așa cum în toată lumea ea aduce roadă și crește, tot astfel și la voi, din ziua’n care ați auzit și ați cu- noscut harul lui Dumnezeu întru adevăr, Luca 16 10 Cel ce este credincios în foarte puțin, și în mult e credincios; și cel ce este nedrept în foarte puțin, și în mult e nedrept. 11 Deci dacă n’ați fost credincioși în bogăția cea nedreaptă, cine vă va încredința-o pe cea adevărată? 12 Și dacă în ceea ce vă este străin n’ați fost credincioși, cine vă va da ce este al vostru? 13 Nici o slugă nu poate sluji la doi domni; că ori pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, ori de unul se va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona”. 14 Și pe toate acestea le auzeau și fariseii, care erau iubitori de argint, și-L luau în bătaie de joc. 15 Și el le-a zis: „Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi înșivă drepți înaintea oamenilor, dar Dumne- zeu vă cunoaște inimile; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu.1 1 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- nia Tâlcuire „Nu puteți sluji și lui Dumnezeu, și lui mamona.” Cu- getul împărțit și inima împărțită îl fac pe om netreb- nic, căci „omul cu cugetul împărțit nu e statornic în toate căile sale”. El e că nu face nimic, e că zidește cu o mână și dărâmă cu alta. Izvorul vieții cu adevărat plăcute lui Dumnezeu e hotărâ- rea puternică de a plăcea în toate lui Dumnezeu. Această hotărâre face toate gândurile, dorințele și simțirile omului să năzuiască spre un singur țel și, adunându-i astfel lăuntrul împrăștiat, îl face puternic spre făptuire și neîm- prăștiat în toate lucrările sale. Faptele unui astfel de om sunt reușite și rodnice tocmai pentru că sunt pline de viață adevă- rată. De unde vine moleșeala, amorțeala, sterpiciunea faptelor? Din lipsa de viață lăuntrică, iar lipsa de viață lăuntrică vine din dezbinarea lăuntrică. Omul nu-și alege un singur țel, nu face din el legea vieții sale, iar lucruri- le merg cum se nimerește. De aceea unele din faptele lui trag într-o parte, celelalte în alta, iar zidirea vieții duhovnicești nu se mai făptuiește. Alege-ți țelul și închină-ți viața lui. Adevăratul țel ni-l arată firea omului după chipul lui Dumnezeu: ea este părtășia vie cu Dumnezeu. Către acest țel de căpetenie îndreap- tă-ți celelalte țeluri: cărturărești, lumești, cetățenești, negustorești, de serviciu, de stat. Dacă fiecare ar face acest lucru în societate, în aceasta ar domni o singură rânduială și toți ar împlini cerin- țele aceluiași duh.2 2 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.