Astăzi, Duminică, 11 Februarie, 2024 Sf. Snțit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei Sf. Teodora împărăteasa — Duminica a XVI-a după Rusalii  (Pilda talanților) 2 Corinteni 6 1 Fiind dar noi împreună-lucră- tori cu El, vă îndemn ca harul lui Dumnezeu să nu-l primiți în zadar; 2 căci zice: La vreme potrivită te-am ascultat și’n ziua mân- tuirii te-am ajutat; iată acum vremea potrivită, iată acum ziua mântuirii 3 nimănui întru nimic dându-i noi prilej de poticnire, pentru ca slujirea noastră să nu e defăi- mată; 4 dimpotrivă, întru toate înfăți- șându-ne pe noi înșine ca sluji- tori ai lui Dumnezeu: în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, 5 în bătăi, în temnițe, în tulbu- rări, în osteneli, în privegheri, în posturi, 6 în curăție, în cunoștință, în în- delungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în iubire nefățarni- că, 7 în cuvântul adevărului, în pu- terea lui Dumnezeu; prin armele dreptății cele de-a dreapta și cele de-a stânga1, 8 prin slavă și necinste, prin de- făimare și laudă; ca niște amăgi- tori, și totuși iubitori de adevăr; 9 ca niște necunoscuți, și totuși bine cunoscuți; ca niște muri- bunzi, și iată că trăim; ca niște pedepsiți, și totuși nu uciși; 10 ca niște întristați, dar pururea bucurându-ne; ca niște săraci, dar pe mulți îmbogățindu-i; ca unii care n’au nimic și pe toate le stăpânesc. Matei 25 14 Aceasta este asemenea unui om care, plecând departe, și-a chemat slugile și le-a încredințat avuția sa: 15 unuia i-a dat cinci talanți, al- tuia doi, altuia unul, ecăruia după puterea lui, și a plecat. 16 Îndată plecând cel ce primise cinci talanți, a lucrat cu ei și a 1 = Armele ofensive și defensive (cum ar sabia’n dreapta și scutul în stânga). știgat alți cinci talanți. 17 De asemenea, și cel cu doi a știgat încă doi. 18 Iar cel care primise un talant s’a dus, a săpat în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. 19 Și după multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și s’a socotit cu ele. 20 Și apropiindu-se cel care pri- mise cinci talanți, a adus alți cinci talanți, zicând: Doamne, cinci talanți mi-ai dat; iată alți cinci talanți am câștigat cu ei. 21 Zisu-i-a stăpânul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste pu- ține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. 22 Apropiindu-se și cel care pri- mise doi talanți, a zis: Doamne, doi talanți mi-ai dat; iată alți doi talanți am câștigat cu ei. 23 Zisu-i-a stăpânul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste pu- ține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. 24 Apropiindu-se apoi și cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am știut că ești om aspru, care seceri unde n’ai semănat și aduni de unde n’ai răspândit 25 și, temându-mă, m’am dus de am ascuns talantul tău în pă- mânt; iată, ai ce este al tău. 26 Și răspunzând stăpânul său, i-a zis: Slugă vicleană și leneșă, știai că secer unde n’am semănat și adun de unde n’am răspândit? 27 Se cuvenea deci să dai argintul meu la zarafi și eu, venind, aș luat ceea ce este al meu cu dobândă. 28 Așadar, luați de la el talantul și dați-l celui care are zece talanți. 29 Că tot celui ce are i se va da și-i va prisosi, iar de la cel ce nu are se va lua și ceea ce i se pare că are. 30 Iar pe sluga cea netrebnică aruncați-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va plân- gerea și scrâșnirea dinților.2 2 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- niaTâlcuire Pilda talanților ne face să cugetăm că viața este vreme de negoț. Asta în- seamnă că trebu- ie să ne grăbim a folosi această vre- me, așa cum în ne- guțătorie ecare se grăbește să scoatăștig. De aduce careva numai opinci sau coajă de tei pentru opinci, nici acela nu stă cu mâinile în sân, ci își pune întreaga istețime la bătaie pentru a atrage cumpărătorii, ca să își vândă marfa și apoi să cumpere cele ce-i sunt de trebuință. Din- tre cei care au primit viață de la Domnul nu e nici unul care să poată spune: „Eu n-am primit nici măcar un talant”; oricine are ceva talanți, nu numai unul: înseamnă că fiecare are cu ce face negoț și dobândi câștig. Nu te uita în stânga și în dreapta și nu ține socoteala celorlalți, ci ia frumușel seama la tine însuți și vezi cât mai în amănunt ce capi- tal ai și ce poți dobândi cu el, iar apoi lucrează fără lenevire potri- vit planului pe care ți l-ai făcut. La judecată nu vei întrebat de ce n-ai câștigat zece talanți, când ai avut doar unul singur și nici măcar de ce cu talantul tău ai dobândit un singur talant, ci vor spune: ce ai dobândit, un talant, o jumătate de talant sau o zecime? Și răsplata va nu pentru ce ai primit, ci pentru ce ai agonisit. Cu nimic nu te vei putea apăra, nici cu rangul, nici cu sărăcia, nici cu lipsa de școală. Dacă acestea nu ți s-au dat, nu te vor întreba de ele. Dar ai avut mâini și picioare, vor întreba: „Ce-ai câștigat cu ele? Ai avut limbă, ce-ai câștigat cu ea?”. Așa se îndreaptă la judeca- ta lui Dumnezeu nepotrivirile de stare lumească.3 3 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.