Astăzi, Marți, 9 Iulie, 2024 †) Cinstirea Sntei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț; Sf. Snțit Mc. Pangratie, episcopul Tavromeniei Romani 7 14 Știm că legea e duhovnicească; dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat1. 15 Fiindcă nu’nțeleg ceea ce fac; că nu săvârșesc ceea ce vreau, ci ceea ce urăsc, aceea fac. 16 Iar dacă fac ceea ce nu vreau, recunosc că legea este bună. 17 Dar acum nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuiește în mine. 18 Fiindcă știu că’n mine, adică în trupul meu, nu locuiește ce e bun. Că a vrea binele se află’n mine, dar pe a face nu-l au; 19 căci nu fac binele pe care-l vreau, ci răul pe care nu-l vreau, pe acela îl săvârșesc2. 20 Iar dacă fac ceea ce nu vreau eu, nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuiește în mine. 21 Așadar, în mine, cel ce vreau să fac binele, au legea că răul e 1 = Vândut și aservit păcatului. 2 Lupta dramatică dintre voința luci- dă spre bine și instinctul carnal care împinge spre rău. legat de mine. 22 Că după omul cel lăuntric3 mă bucur de legea lui Dumnezeu; 23 dar în mădularele mele o altă lege văd că se luptă cu legea minții mele și rob mă face legii păcatului, care este în mădularele mele. 24 Om nenorocit ce sunt! Cine mă va mântui de trupul morții aces- teia?… 25 Mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru! Așa- dar, cu mintea eu însumi îi slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul, legii păcatului. Romani 8 1 Drept aceea, nici o osândă nu este acum pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. 2 Fiindcă legea duhului vieții în 3 Păstrându-i din losoa greacă și înțelesul de „partea rațională a inței umane”, Pavel îi conferă „omului lăun- tric” semnicația de om duhovnicesc, despătimit, întotdeauna capabil să as- pire la bine și să-l înfăptuiască. Hristos Iisus m’a eliberat din le- gea păcatului și a morții, Matei 10 9 Să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingătorile voastre; 10 nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici to- iag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. 11 Și în orice oraș sau sat veți intra, cercetați cine este vrednic în el și rămâneți acolo până ce veți pleca. 12 Și intrând în casă, urați-i zi- când: Pace casei acesteia! 13 Și dacă este casa aceea vred- nică, pacea voastră să vină peste ea; dar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi.4 14 Dacă cineva nu vă va primi, nici nu vă va asculta cuvintele, ieșind din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. 15 Adevăr vă grăiesc, în ziua jude- cății mai ușor îi va pământului Sodomei și Gomorei decât cetății aceleia.5 4 În gândirea biblică, pacea este un dar concret care poate oferit sau retras în funcție de vrednicia sau nevrednicia beneciarului. 5 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- Tâlcuire Domnul le-a mai spus Apostolilor că dacă vreo cetate nu-i va primi și nu va asculta cu- vintele lor, „mai ușor va pământu- lui Sodomei și Gomo- rei, în ziua judecății, decât cetății aceleia”. Dar noi ce vom păți pentru că nu ascultăm cuvintele dumnezeieștii descoperiri? Întris- tarea noastră nu va cunoaște margini. A nu crede în adevărul lui Dumnezeu după ce am primit atâtea dovezi e totuna cu a cădea în păcatul hulei împotriva Duhu- lui Sfânt. Și totuși, nu ne sim. Pe unul îl consolează spiritele: „Ce judecată! Te mai naști o dată și gata”. Pe altul îl dăscălesc savan- ții: „Pe cine să judece? Toți sunt atomi: se vor dezintegra și cu asta s-a sfârșit”. Dar va veni, prieteni, ceasul morții; se vor dezintegra visările acestea precum fumul, și adevărul se va înfățișa nemilos. Ce va atunci?... Sărmanele noas- tre vremuri! Vrăjmașul a găsit, cu viclenie, mijlocul de a pierde suetele noastre. El știe că teama de moarte și de judecată este cel mai puternic mijloc de a trezi su- etul la viața duhovnicească; de aceea, se străduiește din răsputeri nia să o risipeascăși reușește. De se stinge această teamă, și teama de Dumnezeu va pieri împreună cu ea; iar fără frica de Dumnezeu, conștiința amuțește. Și s-a pustiit suetul, s-a făcut ca un nor de se- cetă, mânat de vânturile oricăror învățături și de orice înviforare a patimilor.6 6 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.