Astăzi, Miercuri, 10 Iulie, 2024 Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei Romani 8 2 Fiindcă legea duhului vieții în Hristos Iisus m’a eliberat din le- gea păcatului și a morții, 3 pentru că ceea ce-i era cu ne- putință legii – ind ea slabă prin trup1 – a săvârșit Dumnezeu: tri- mițându-L pe Fiul Său într’un trup asemănător cu acela al păcatului și pentru păcat2, El a osândit pă- catul în trup, 4 pentru ca dreptatea legii3 să se plinească’ntru noi, cei ce nu ne purtăm după trup, ci potrivit du- hului. 5 Fiindcă cei ce sunt după trup, pe cele ale trupului le cugetă; dar cei ce sunt după duh, pe cele ale duhului. 6 Căci cugetul trupului este moar- te, dar cugetul Duhului este viață și pace; 7 de vreme ce cugetul trupului este vrăjmășie față de Dumnezeu, căci nu i se supune legii lui Dum- 1 Prin formele ei exterioare și ine- ciente, Legea Veche era asemenea unui trup supus încontinuu unor eforturi inutile, fără nici o izbândă. 2 = Jertfa care răscumpără păcatul. 3 Dreptele pretenții ale legii: tot ceea ce e conform cu voia lui Dumnezeu. nezeu; că nici nu poate, 8 iar cei ce sunt în trup nu pot să-I placă lui Dumnezeu. 9 Dar voi nu sunteți în trup, ci în Duh, dacă într’adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui. 10 Dacă însă Hristos este în voi, pe de-o parte trupul e mort în virtutea păcatului4, iar pe de altă parte duhul e viață în virtutea dreptății5. 11 Iar dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, Cel ce L-a înviat pe Iisus Hristos din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său Care locuiește în voi. 12 Drept aceea, fraților, datori suntem, dar nu trupului ca să viețuim după trup – 13 că dacă viețuiți după trup, veți muri; dar dacă prin Duhul ucideți faptele trupului, veți trăi. 4 Trupul e deja supus morții zice ca urmare a păcatului originar (vezi 5, 12), dar el va învia prin Iisus Hristos (vezi versetul următor). 5 Duhul omului este viață prin îndrep- tățirea conferită de Duhul lui Dumnezeu. Matei 10 16 Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor; fiți dar înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. 17 Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna soboarelor, și’n sinagogile lor vă vor biciui. 18 Din pricina Mea veți duși înaintea conducătorilor și a regi- lor, ca să le fiți mărturie lor și păgânilor. 19 Iar când vă vor da în mâna lor, nu vă îngrijorați de cum sau ce veți vorbi, că în ceasul acela vi se va da vouă ce să vorbiți; 20 indcă nu voi sunteți cei ce vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este Cel ce grăiește întru voi. 21 Și va da frate pe frate la moarte și tată pe u și se vor scula copiii împotriva părinților și-i vor ucide. 22 Și veți urâți de toți din pri- cina numelui Meu; dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui.6 6 Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Mitropolit Bartolomeu Valeriu Ana- nia Tâlcuire „Iar cine va răb- da până în sfârșit, acela se va mân- tui.” Dar avem ce răbda? În privin- ța asta nimeni nu duce lipsă. Fiecare are un stadion ma- re în care poate să-și antreneze răbdarea; înseamnă deci că fie- care are mântuirea la îndemână. Rabdă totul până în sfârșit și te vei mântui. Trebuie totuși să rabzi întru cunoștință; altminteri, poți să rabzi și să nu tragi nici un folos. Mai întâi, se cuvine să păzești sfânta credință și să duci viață fără pată, după îndreptarul credinței, iar păcatele ce s-ar în- tâmpla, să le cureți numaidecât prin pocăință. În al doilea rând, primește tot ce trebuie să rabzi ca din mâna lui Dumnezeu, ți- nând bine minte că fără voia lui Dumnezeu nimic nu se întâmplă. În al treilea rând, având credința că tot ce vine de la Domnul este trimis de El spre binele suetelor noastre, pentru toate dă mulțumi- tă lui Dumnezeu fără fățărnicie: dă mulțumită pentru necazuri, și dă mulțumită pentru mângâieri. În al patrulea rând, să iubești necazurile, indcă sunt mijloace puternice de mântuire și să te silești a înseta de ele ca de o doc- torie amară, însă vindecătoare. În al cincilea rând, să ții minte că atunci când a venit necazul nu îl poți lepăda ca pe o haină strâmtă: trebuie să-l înduri. Fie că-l înduri creștinește sau nu, de îndurat tot trebuie să-l înduri; așa că mai bine să înduri creștinește. Cârtirea nu izbăvește de necazuri, ci doar le îngreunează; iar smerita supunere față de rânduielile dumnezeieștii Pronii, precum și inima bună, ușurează necazurile. În al șaselea rând, gândește-te ce ar însem- nat dacă Domnul ar vrut să se poarte cu tine după măsura plină a dreptății. În al șaptelea rând, mai înainte de toate roagă-te, și Domnul Cel Milostiv îți va da tărie a duhului, încât atunci când alții se vor minuna de necazurile tale, ție îți va părea că-i o nimica toată să le înduri.7 7 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru ecare zi din an.